Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul.Komunardów 18/1 - 88,40 m2

 

Lokal mieszkalny o pow. 88,40 m.kw. położony przy ul. Komunardów 18/1 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, schowka i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 88,40 m², usytuowany na parterze – I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Komunardów nr 18, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 43, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą
nr SW1S/00015294/1 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 45, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00034735/4. Działka gruntu nr 43 obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu w zasięgu dostępu niezbędnego do działek nr: 45 i 47.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 43 o powierzchni 282 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy- ul. Ofiar Oświęcimskich zatwierdzonym uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-146/2022 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 88,40 m² stanowi 96,40% ceny nieruchomości                 i wynosi                                                                                             

 

 

 

                                                                                                             -  144 600,00 zł

 

 

 

Cena udziału w działce nr 43 o powierzchni 282 m2 (10,38% całości) stanowi 2,87% ceny nieruchomości i wynosi                                                                              

 

 

 

                                                                                            -   4 305,00 zł

 

 

 

Cena udziału w działce nr 45 o powierzchni 107 m2 (6,96% całości) stanowi 0,73% ceny nieruchomości i wynosi                                                                    

 

 

 

                                                                                           -   1 095,00 zł

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            -              150 000,00 zł

 

Kolejny przetarg ustny nieograniczony P-54/VII/24 na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Komunardów nr 18 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

Przetarg Nr P-54/VII/24 odbędzie się w dniu 16-07-2024 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 10.07.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 wadium - 15 000,00 zł

link do przetargu:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128278,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-54vii24-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-1-przy-ul.html