English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. Wokulskiego dz. 1423

Powierzchnia

0,9043 ha

Adres

ul. Stanisława Wokulskiego

Cena

do ustalenia

Stan

niezabudowana

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

-----

Inne

-

 

Aktualizacja:

2015.03.24


Lokalizacja:
Nieruchomość położona w Świdnicy przy ulicy Stanisława Wokulskiego,  w północno-wschodniej części miasta,  w sąsiedztwie  dużego osiedla mieszkaniowego  i terenów objętych  strefa ekonomiczną.

Dostęp do terenu:  Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ulicy Stanisława Wokulskiego poprzez gminną działkę nr 1425, przewidzianą w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ulica dojazdowa KDd-2, po uzyskaniu przez Nabywcę działki decyzji lokalizacyjnej na zjazd oraz uzgodnieniu projektu budowlanego zjazdu z zarządcą drogi tj. Referatem Dróg Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru dzielnicy produkcyjno – składowo – usługowej w rejonie ulic Mazowiecka – Przemysłowa – Kopernika – granica administracyjna, który został zatwierdzony uchwałą nr XXVI/286/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 roku, gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem U-2 o przeznaczeniu podstawowym zabudowa usługowa z dopuszczalnym przeznaczeniem obiekty kultu religijnego oraz budowa obiektu o funkcji mieszkaniowo – usługowej lub mieszkaniowej w części północnej terenu graniczącego z nieruchomościami położonymi przy ulicy Mazowieckiej.

 

 

Przez pojęcie usługi rozumie się działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, opieki zdrowotnej, sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, obiekty kultu religijnego, a także działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw to jest związana z obsługą nieruchomości, wynajem i wypożyczanie, usługi projektowe lub badawcze, działalność prawnicza, notarialną, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, jak banki, domy maklerskie, instytucje leasingowe, kredytowe, brokerskie, towarzystwa ubezpieczenia, fundusze emerytalno < rentowe itp., doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, działalność w zakresie reklamy lub informacji, drobne usługi np. fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, szewc naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego itp., działalność biur i agencji turystycznych, usługi przewodnickie, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, prowadzenie kursów i szkoleń a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym związana z centrum biznesu i usług komercyjnych.

Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Przez działkę nr 1423 przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze strefą techniczną, w której zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych;

 

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Działka nr 1423 oddalona jest od źródła zasilania, którym mógłby być gazociąg średniego ciśnienia De160 zlokalizowany w ulicy Metalowców o około 300 metrów. W celu doprowadzenia gazu do zasilenia obiektu powstałego na ww. działce należy wybudować gazociąg oraz przyłącza średniego ciśnienia wraz z układami redukcyjno – pomiarowymi;

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Istnieje możliwość podłączenia działki nr 1423 do istniejących sieci wodno –kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicy Stanisława Wokulskiego tj. sieć kanalizacji sanitarnej ks400  i sieć wodociągowa w200;

 

 

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przez teren działki nr 1423 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa, które w razie kolizji z projektowaną zabudową winny być przełożone na koszt nabywcy.

Informacje dodatkowe:
- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

- nieruchomość wolna od obciążeń