Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Trybunalska 5/01 o pow. 56,82 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 ul. Trybunalska 5/01 o pow. 56,82 m2

Wolny lokal użytkowy nr 01 składający się z: 2 pomieszczeń o funkcji handlowo-usługowej, wc, przedsionka przy wc i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 56,82 m², usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Trybunalskiej nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2271, obr. 0004, arkusz mapy 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00017518/2. Wejście do lokalu z chodnika w strefie ulicy Trybunalskiej.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie centralne etażowe. W roku 1986 wykonany został remont kapitalny budynku.
Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2271 o powierzchni 112 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą
nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., zmienionym uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem J1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-146/2022 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

W trakcie wyceny.