English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. Towarowa - działki nr 1160 i 1161 pod budowę stacji paliw

Powierzchnia

łączna 0,5961 ha

Adres

Towarowa-Westerplatte

Cena

1 200 000 zł +23%VAT

Stan

niezabudowana/nieużytkowana

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

3397 m kw

Inne

działka nr 1160 - pow. 0,2213 ha

działka nr 1161 - pow. 0,3748 ha

 

 

Aktualizacja:

2017.11.03

 

Lokalizacja:
Teren o regularnym kształcie ulokowany przy wschodniej granicy miasta, w rejonie ulic Towarowej i Westerplatte, Obręb - Fabryczna, w sasiedztwie terenów objetych przywilejami strefy ekonomicznej.

Dojazd:

Sposób obsługi komunikacyjnej oraz warunki zjazdów i włączenia do drogi publicznej należy uzgodnić z  zarządcami dróg. Obsługa komunikacyjna przedmiotowych działek z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Westerplatte może być realizowana wyłącznie na relacjach prawoskrętnych na zjeździe (wjazd i wyjazd). Drogę nr 2876D (wraz z istniejącą infrastrukturą) w obrębie zjazdu należy przebudować w taki sposób, aby ulica była wyposażona w dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających z tej drogi oraz pas ruchu dla pojazdów włączających się ze zjazdu do tej drogi, z uwzględnieniem strefy oddziaływania skrzyżowania typu „RONDO” oraz skrzyżowania z linią kolejową. Budowa zjazdu (oraz przebudowa ul. Westerplatte) z uwzględnieniem ww. warunków należy do Nabywcy terenu.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jako zarządca drogi wojewódzkiej – ul. Towarowej w Świdnicy określił, że zjazd z ulicy Towarowej będzie mógł funkcjonować pomocniczo, obsługując wyłącznie relacje prawoskrętne. Ze względu na lokalizację zjazdu w obszarze oddziaływania skrzyżowania zezwolenie na realizację zjazdu będzie wymagać uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku. 

 

Aktualny MPZP - TAK

Przeznaczenie:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej – Westerplatte, który został zatwierdzony uchwałą nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolem KS z przeznaczeniem pod tereny stacji paliw, z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego, obejmującego: usługi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne i parkingi. Na działkach nr 1160 i 1161 ustalono strefę wyłączoną spod zabudowy dla istniejącej linii napowietrznej 110kV (zaznaczona schematem na rysunku planu). Rzeczywistą wielkość strefy należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 

Dostępna infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.;                         

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.;

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

- Teren jest w części zadrzewiony, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy. 


 

 

- Działka nr 1160 sklasyfikowana jest jako droga, natomiast działka nr 1161 sklasyfikowana jest w całości jako RIIIb, w związku z czym obowiązek i koszt wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, wynikający z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku, spoczywa na przyszłym nabywcy gruntu.


 

w związku z tym, że przez przedmiotowe działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj: energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej  to należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. Dla istniejących sieci:wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz dla sieci kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy Miasto Świdnica.

 

 

- w razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy  w uzgodnieniu z ich właścicielami.

 

 

- zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

 

- działka nr 1161 jest wolna od obciążeń. Natomiast w księdze wieczystej nr SW1S/00024788/7 prowadzonej min. dla działki nr 1160 w dziale III wpisane są trzy służebności gruntowe oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nr I – Ps – 57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku - nie dotyczace działki nr 1160. 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 


Wadium: 200 000,00 zł (dwieście  tysięcy złotych).

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 03-01-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Przetarg Nr P-108/I/18 odbędzie się w dniu 09-01-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

 

Szczegółowe informacje - http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=tgvvxtlyi2.q3lsv3lyi1

 

 

 

MapaPokaż Grunty na większej mapie