English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. Towarowa - grunt pod stację paliw działki nr 1160 i 1161

Powierzchnia

łączna 0,5961 ha

Adres

Towarowa-Westerplatte

Cena

1 500 000 zł +23%VAT

Stan

niezabudowana/nieużytkowana

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

3397 m kw

Inne

działka nr 1160 - pow. 0,2213 ha

działka nr 1161 - pow. 0,3748 ha

 

 

Aktualizacja:

2017.02.20

 

Lokalizacja:
Teren o regularnym kształcie ulokowany przy wschodniej granicy miasta, w rejonie ulic Towarowej i Westerplatte, Obręb - Fabryczna, w sasiedztwie terenów objetych przywilejami strefy ekonomicznej.

Dojazd:

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych działek odbywać się będzie projektowanymi wjazdami od ul. Westerplatte (droga powiatowa – w związku z przebudową drogi na tym odcinku istnieje możliwość nowej lokalizacji wjazdu i zjazdu) i ul. Towarowej (ulica wojewódzka – zjazd i wyjazd na prawoskręt). Sposób obsługi komunikacyjnej oraz warunki zjazdu i włączenia do drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Aktualny MPZP - TAK

Przeznaczenie:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej – Westerplatte, który został zatwierdzony uchwałą nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolem KS z przeznaczeniem pod tereny stacji paliw, z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego, obejmującego: usługi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne i parkingi. Na działkach nr 1160 i 1161 ustalono strefę wyłączoną spod zabudowy dla istniejącej linii napowietrznej 110kV (zaznaczona schematem na rysunku planu). Rzeczywistą wielkość strefy należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 

Dostępna infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.;                         

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.;

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

- Teren jest w części zadrzewiony, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy. 


 

 

- Działka nr 1160 sklasyfikowana jest jako droga, natomiast działka nr 1161 sklasyfikowana jest w całości jako RIIIb, w związku z czym obowiązek i koszt wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, wynikający z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku, spoczywa na przyszłym nabywcy gruntu.


 

w związku z tym, że przez przedmiotowe działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj: energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej  to należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. Dla istniejących sieci:wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz dla sieci kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy Miasto Świdnica.

 

 

- w razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy  w uzgodnieniu z ich właścicielami.

 

 

- zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

 

- działka nr 1161 jest wolna od obciążeń. Natomiast w księdze wieczystej nr SW1S/00024788/7 prowadzonej min. dla działki nr 1160 w dziale III wpisane są trzy służebności gruntowe nie dotyczące działki nr 1160 oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nr I – Ps – 57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 


 

 II przetarg nieograniczony -  odbędzie się w dniu 28-04-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

 

Wadium w wysokości 300 000,00 zł winno być wniesione do dnia 24-04-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 


 

MapaPokaż Grunty na większej mapie