Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Klimatyczna, działka nr 77/7

Powierzchnia

dz. nr 77/7 - pow. 0,4305 ha

Adres

ul. Klimatyczna

Cena

dz. nr 77/7 - 1 150 000,00 zł + 23% VAT

Stan

niezabudowana/nieużytkowana

Rodzaj działki

dz. nr 77/7 - pod zabudowę mieszkaniową i usługową

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

 

Inne


 

 

Aktualizacja:

22.04.2024

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,127333,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-dzialek-przeznaczonych-.html

 

Lokalizacja:

 

Działka nr 77/7, położona przy ul. Klimatycznej w Świdnicy pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

 

Działka nr 77/7 o powierzchni 0,4305 ha - cena wywoławcza do przetargu ustnego nieograniczonego -  1 150 000,00 zł +23% VAT 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działki nr 77/7 odbywać się będzie indywidualnym zjazdem od strony ul. Klimatycznej lub ul. Tęczowej w Świdnicy.  Na projektowany zjazd z ul. Klimatycznej lub ul. Tęczowej należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Gmina Miasto Świdnica posiada projekt budowlany na budowę dróg. Aby umożliwić tymczasowy dojazd do przedmiotowej działki, po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej, zostanie wykonana droga gruntowa. Nawierzchnia z kruszywa umożliwi dojazd do terenu budowy i będzie utrzymywana przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej tut. urzędu do czasu budowy dróg w ostatecznym kształcie. Nowy właściciel działki przed zagospodarowaniem swojej nieruchomości winien skontaktować się z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej tut. urzędu w celu określenia rzędnych terenu na styku z działką drogową.

link do dokumentacji budowy dróg na osiedlu pogodnym: przetargi.um.swidnica.pl/osiedle-pogodne.zip


Aktualny MPZP - TAK

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego - Podmiejskiej, który został zatwierdzony przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXVI/309/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku, działka nr 77/7 oznaczona jest w planie symbolem M/U.6 z przeznaczeniem podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (przez usługi należy rozumieć funkcję terenów i obiektów obejmującą: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomię, gabinety lekarskie, stomatologiczne i rehabilitacyjne, odnowę biologiczną, działalność biurową, poczty i telekomunikacji, oświatę, naukę i kulturę, kult religijny, sport i rekreację, turystykę, działalności badawczo – rozwojowe, pracę twórczą, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, warsztaty samochodowe, drobną działalność gospodarczą nie wymienioną powyżej, z wyłączeniem stacji paliw, gospodarki odpadami, usług pogrzebowych i działalności pokrewnej).

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu M/U.6 (działka nr 77/7):

·     zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, w tym do 2 kondygnacji zlokalizowanych ponad poziomem terenu;

- forma dachów: strome, symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci zawartym w zakresie 400 - 450, z dopuszczeniem dachów płaskich lub o kącie nachylenia połaci powyżej 200 dla lukarn, facjat, stref wejściowych itp. Dopuszcza się pokrycia tarasem do 20% powierzchni zabudowy budynku; układ kalenicy równoległy do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

- maksymalny wskaźnik zabudowy działki : 0,40;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 1,00.

·     ustala się następujące wymagania dla kolorystyki i materiałów elewacyjnych obiektów budowlanych:

- elewacja budynków w barwach jasnych, stonowanych z wykluczeniem barw podstawowych i pochodnych;

- pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastoczerwonym, za wyjątkiem dachów płaskich;

- wyklucza się stosowanie okładzin elewacyjnych z blachy oraz z tworzyw sztucznych typu siding.

·    ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25%,

·   wyznacza się linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu. W granicach terenu M/U.6 wprowadzono dodatkowe oznaczenie, wskazujące fragment obowiązującej linii zabudowy, na którym obligatoryjnie wymaga się usytuowania frontu budynku lub jego części (minimalna szerokość elewacji frontowej);

· dopuszcza się lokalizację 1 nośnika reklamowego w granicach działki budowlanej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza o następujących parametrach:

- wysokość – maksymalnie 3 m powyżej rzędnej osi jezdni przyległej ulicy publicznej;

- powierzchnia – maksymalnie 2m2

·   ustala się możliwość umieszczania reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynku, o treści związanej z działalnością prowadzoną w granicach działki budowlanej, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 2 m2

·     zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków banerów, siatek reklamowych oraz ekranów LED.

· ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową i usługową: dla terenów M/U.6 – 500m2

 

Ustala się następujące wymagania w zakresie ilości miejsc parkingowych dla nowo projektowanych obiektów:

- dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca/1 mieszkanie.

- dla usług:

    - administracji i handlu – 1 miejsce/40m2 powierzchni użytkowej;

    - gastronomii – 1 miejsce/4 miejsca konsumpcyjne;

    - pozostałych usług – 1 miejsce/4 użytkowników (klienci, kontrahenci, pracownicy).

Miejsca parkingowe należy realizować w granicach działki jako miejsca postojowe na parkingach terenowych lub jako stanowiska postojowe w garażach.

 

 

 

Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1. Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej działki staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Obecna infrastruktura umożliwia odbiór wody z działki nr 77/7.

2. Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Sposób przyłączenia nowego obiektu na przedmiotowej działce uzależniony będzie od wielkości zapotrzebowanej mocy i zostanie określony w warunkach przyłączenia, po złożeniu przez właściciela działki wniosku o  przyłączenie.

3.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. W pobliżu przedmiotowej działki, w ul. Klimatycznej występuje dystrybucyjna sieć gazowa. Szczegółowe warunki przyłączenia, w tym niezbędnej rozbudowy sieci gazowej, zostaną ustalone po złożeniu formalnego wniosku. Przyłączenie do sieci może nastąpić na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy;

 

4.  Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. W obrębie działki przebiega sieć wodociągowa DN125 i kanalizacyjna DN200 w ul. Tęczowej oraz ul. Klimatycznej w Świdnicy. Ponadto do granicy działki wykonane zostały wypusty sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci zostaną wydane po złożeniu wniosku przez inwestora i określenie zapotrzebowania oraz przeznaczenia planowanej nieruchomości.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowa działka, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj.:

-  działka nr 77/7 o pow. 0,4305 ha, w tym RIIIb  ̶  0,4305 ha;

3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Wdług ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zmkniętym. Gmin Miasto Świdnica może skorzystać z prawa odkupu w terminie 5 lat. 

4.Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5.Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego pokrywa nabywca nieruchomości.

6.Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

7.Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

TERMINY-PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH:

 

Działka nr 77/7

I przetarg odbył się w dniu 12 grudnia 2023 r.

II przetarg odbył się w dniu 25 marca 2024 r.

 

Kolejny przetarg nr P-40/VI/24 odbędzie się w dniu 25-06-2024 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 115 000,00 zł do dnia 19.06.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128085,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-40vi24-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-tj-dzialki-nr-777.html