Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Grodzka 19/A - pow. 76,70 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

76,70 m.kw.

Adres

Grodzka 19/A

Cena wywoławcza

280 000 zł

Stan

do remontu

Kondygnacja I piętro

Typ własności

własność

   

Inne

------

 

Dodano:

2022.08.12

 

Lokal użytkowy o pow. 76,70 m2 położony przy ul. Grodzkiej 19/A w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na I piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 19 o powierzchni 76,70 m2, który składa się z:

 

1. pięciu pokoi (pokój - 7,75 m2, pokój - 11,00 m2, pokój - 15,22 m2, pokój - 28,08 m2, pokój z wc - 14,65 m2) w tym jeden z wydzielonym wc

Wolny lokal użytkowy nr A składający się z: pięciu pokoi  w tym jeden z wydzielonym wc o powierzchni 76,70 m², usytuowany w obrębie I piętra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Grodzkiej nr 19. Wejście do lokalu z obszaru klatki schodowej.

Budynek w strefie narożnikowej pomiędzy ulicą Grodzką, a ulicą Zamkową.

 

Lokal ten przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1921, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023498/0.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co (instalacja odcięta od źródła ciepła). Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku „Śródmieście – południe” dla obszaru F1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Budynek przy ul. Grodzkiej nr 19 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4786/1260/Wł z dnia 23 grudnia 1988 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 25%. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu użytkowego.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 76,70 m2stanowi 97,93% ceny nieruchomości i wynosi - 274 201,00 zł

Cena udziału w działce nr 1921 o pow. 1029 m2 (3,00% całości) stanowi 2,07% ceny nieruchomości i wynosi - 5 799,00 zł

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 280 000,00 zł


 


Na umieszczenie nośników reklamowych – reklam, szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i
Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg Nr P-108/XII/21 odbędzie się w dniu 09-12-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

Wadium w wysokości 28 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 03.12.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 Link do wykazu nieruchomości na BIP: bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125861,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-lokal-uzy.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71