English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Grodzka 19/A - pow. 76,70 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

76,70 m.kw.

Adres

Grodzka 19/A

Cena wywoławcza

252 000 zł

Stan

do remontu

Kondygnacja I piętro

Typ własności

własność

   

Inne

------

 

Dodano:

2021.06.11

 

Lokal użytkowy o pow. 76,70 m2 położony przy ul. Grodzkiej 19/A w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na I piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 19 o powierzchni 76,70 m2, który składa się z:

 

1. pięciu pokoi (pokój - 7,75 m2, pokój - 11,00 m2, pokój - 15,22 m2, pokój - 28,08 m2, pokój z wc - 14,65 m2) w tym jeden z wydzielonym wc

 

 

 

Wolny lokal użytkowy nr A składający się z: pięciu pokoi  w tym jeden z wydzielonym wc o powierzchni 76,70 m², usytuowany w obrębie I piętra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Grodzkiej nr 19. Wejście do lokalu z obszaru klatki schodowej.

Budynek w strefie narożnikowej pomiędzy ulicą Grodzką, a ulicą Zamkową.

 

Lokal ten przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1921, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023498/0.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co (instalacja odcięta od źródła ciepła). Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku „Śródmieście – południe” dla obszaru F1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Budynek przy ul. Grodzkiej nr 19 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4786/1260/Wł z dnia 23 grudnia 1988 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 25%. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu użytkowego.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

 

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 48,70 m2stanowi 96,47% ceny nieruchomości i wynosi - 217 058,00 zł

 

 

Cena udziału w działce nr 2029 o pow. 218 m2 (18,40% całości) stanowi 3,53% ceny nieruchomości i wynosi - 7 942,00 zł

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 225 000,00 zł


 
Na umieszczenie nośników reklamowych – reklam, szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i
Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

 

Przetarg Nr P-70/VII/21 odbędzie się w dniu 22-07-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 

Wadium w wysokości 26 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 16.07.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124295,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-70vii21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-a-przy-ulic.html

 

 

 


 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71