English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Boczna 4/9 - pow. 31,80 m2

Powierzchnia

31,80 m2

Adres

ul. Boczna 4/9

Cena wywoławcza

50 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2019.10.10

 

Lokal mieszkalny o pow.  31,80 m2 położony przy ulicy Bocznej 4/9 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Bocznej 4/9 o powierzchni 31,80  m2, który składa się z:

 

1. pokój 20,80 m2

2. przedpokój z aneksem kuchennym 11,00 m2


 Istnieje możliwość korzystania z WC w częściach wspólnych.

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 9 składający się z: jednego pokoju i przedpokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 31,80 m² usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bocznej nr 4, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 542, obr. 4, AM. 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013452/3 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działek nr 541 i 543, obr. 4, AM 9, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027002/5. Pierwotnie pokój został wydzielony ścianką działową. Istnieje możliwość korzystania z wc w częściach wspólnych.

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie pierwotnie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 542 o powierzchni 424 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystegogruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. „Śródmieście – północ” dla obszaru L1.1/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 31,80 m² stanowi 92,44% ceny nieruchomości i wynosi - 46220,00 zł

Cena udziału w działce nr 542 o powierzchni 424 m2 (3,64% całości) stanowi 5,26 % ceny nieruchomości i wynosi - 2 629,00 zł

Cena udziału w działce nr 543 o powierzchni 251 m2 (2,16% całości) stanowi 1,85 % ceny nieruchomości i wynosi - 923,00 zł

Cena udziału w działce nr 541 o powierzchni 62 m2 (2,16% całości) stanowi 0,45 % ceny nieruchomości i wynosi - 228,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 50 000,00 zł

 

Wadium wynosi 5 000,00 zł

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działek nr 541 i 543, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15% ceny gruntu + 23% podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 1% ceny gruntu + 23% podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 


 

Przetarg Nr P-108/XI/19 odbędzie się w dniu 14-11-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.


 

 

Wadium w  wysokości 5 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 07.11.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna zpotwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się zwarunkami przetargu i ich akceptacją.

 

 

 

 

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 22 października 2019 r. godz. 11.00

                                                                           05 listopada 2019 r. godz. 11.00

                                                                          

 

 


 

 Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121740,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-108xi19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-9-przy-ulicy-bo.html

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71