Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Al. Niepodległości 5/11 - pow. 102,50 m2

 

Powierzchnia

102,50 m.kw.

Adres

ul. Al .Niepodległości 5/11

Cena wywoławcza

165 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024

 

Lokal mieszkalny o pow.  102,50 m2 położony przy ulicy

Al. Niepodległości 5/11 w Świdnicy 

 Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z: trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 102,50 m² + (pomieszczenie przynależne łazienka na poddaszu o powierzchni  10,60 m²), usytuowany na poddaszu –VI kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy alei Niepodległości nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2329, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2330, obr. 4, AM 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6. Komórka piwniczna ujęta w częściach wspólnych.

W dziale IV Księgi wieczystej SW1S/00030188/6 widnieje wpis o należności głównej z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, odsetki, koszty, decyzję administracyjną nie dotyczące sprzedawanego lokalu. Poza ww. wpisami przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe obecnie centrale etażowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2329 o powierzchni 444 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139, z późn. zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru „Śródmieście-południe”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem  J2.2/MW – teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie § 25 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy    o gospodarce nieruchomościami ustala się cenę wywoławczą do rokowań w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 102,50 m² stanowi 92,52% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                        -  152 658,00 zł

Cena udziału w działce nr 2329 o powierzchni 444 m2 (8,15% całości) stanowi 5,17% ceny nieruchomości i wynosi                                                                             -     8 536,00 zł

Cena udziału w działce nr 2330 o powierzchni 198 m2 (8,15% całości) stanowi 2,31% ceny nieruchomości i wynosi                                                                            -      3 806,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                        -                165 000,00 zł

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2330, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste od 2024 roku zostanie podane w odrębnym zawiadomieniu, które zostanie wysłane do Nabywcy po zawarciu aktu notarialnego.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

Link do BIP zarządzenie:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128343,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu nieruchomosci-wolny-lok.html

          

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - W TRAKCIE USTALANIA