English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

TEREN POD OSIEDLE MIESZKANIOWE przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Świdnicy - działki nr 3209 i 3210

 

Przedmiotem sprzedaży są dwie działki: 

 

 

-        działka nr 3209 o powierzchni 0,7484 ha – 1 500 000,00 zł +23% VAT -  1 845 000,00 zł brutto

 

-        działka nr 3210 o powierzchni 0,4968 ha – 1 025 000,00 zł +23% VAT - 1 260 750,00 zł brutto

 

Lokalizacja:
Działki położone w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, dotychczas użytkowane jako boisko piłkarskie

Link do MAPY


Dostęp do terenu: 
Obsługa komunikacyjna do działki nr 3210 odbywać się będzie od strony ul. Kosynierów za pomocą istniejących zjazdów, natomiast do działki nr 3209 zaprojektowanym przez Nabywcę zjazdem od ulicy Parkowej po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, który został zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r. , gdzie oznaczone są na rysunku planu symbolem  1MW-U/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług tj.:

1)      zamieszkiwanie;

2)      usługi podstawowe;

3)      obiekty upowszechniania kultury;

4)      wystawy i ekspozycje;

5)      obiekty kształcenia dodatkowego;

6)      usługi zdrowia;

7)      hotele;

8)      zieleń;

9)      urządzenia infrastruktury technicznej;

10)  infrastruktura drogowa.

 

Przeznaczenie, o którym mowa w pkt. od 2 do 6 dopuszcza się wyłącznie w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem obszaru wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu symbolem (H) znajdujacego się na działce nr 3210, gdzie istnieje mozliwość realizacji budynków usługowych wolnostojacych.

 

Dla przedmiotowego terenu została opracowana „Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Parkowej – Podchorążych”, zgodnie z którą nastąpiło wydzielenie poszczególnych działek.

 


Dostępna Infrastruktura techniczna:
Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych oraz ewentualnie rozbudowy sieci 20 kV wraz z zabudową stacji transformatorowej.

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Na działce nr 3209, tuż przy północnozachodniej granicy, będzie przebiegał gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy De-125.

3.      Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

    

Dla istniejącego w działce nr 3209 przyłącza wodociagowego wD50zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 329 tj. Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie.

W razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy   w uzgodnieniu z ich właścicielami. 


Informacje dodatkowe:

- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

- nieruchomość wolna od obciążeń

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

1. Działka nr 3209 o pow. 0,7484 ha - cena wywoławcza       1 845 000,00 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-77/X/20 odbędzie się w dniu 20-10-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

Wadium w wysokości 300 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.10.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123083,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-77x20-na-sprzedaz-dzialki-nr-3209-o-powierzchni-07484-ha-polozonej.html


 

 

 

 

2. Działka nr 3210 o pow. 0,4968 ha - cena wywoławcza       1 260 750,00 zł brutto

 

 

Przetarg Nr P-76/X/20 odbędzie się w dniu 20-10-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 200 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.10.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123082,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-76x20-na-sprzedaz-dzialki-nr-3210-o-powierzchni-04968-ha-polozone.html