Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

rejon ulic Bogusza Stęczyńskiego i Komunalnej, dz. nr 463/2 o pow. 5,9099 ha

Powierzchnia

5,9099 ha

Adres

rejon ul. Bogusza Stęczyńskiego i Komunalnej

Cena

2 800 000,00 zł netto + 23%VAT

Stan

niezabudowany

Rodzaj działki

tereny zabudowy usług sportu i rekreacji

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

 

 

Aktualizacja:

23.01.2024 r.

 

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,127176,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-przeznacz.html

 

 Lokalizacja:

 

Działka położona w rejonie ulic Bogusza Stęczyńskiego i Komunalnej w Świdnicy pod zabudowę usług sportu i rekreacji.

  

Działka nr 463/2 o powierzchni 5,9099 ha 

 

Dostęp do terenu: 

 

Obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki odbywać się będzie wyznaczonymi    w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego korytarzami drogowymi tj.  drogą 9.KD-D i 3.KD-Z lub od strony drogi 3.KDW.  Nowy właściciel działki nr 463/2 będzie zobowiązany zawrzeć z Gminą Miasto Świdnica porozumienie w sprawie wykonania utwardzenia wskazanych odcinków powyższych dróg i ich należytego utrzymania.

 Z uwagi na liczne zachwaszczenia i zadrzewienia oraz przebieg istniejących rowów melioracyjnych od strony dróg wyznaczonych w miejscowym planie symbolami: 9.KD-D i 3.KD-Z oraz brak możliwości wydzielenia terenu 3.KDW docelową obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania  teren ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego w planie symbolem 7.Kpj, ul. Komunalna (dz. nr 462), po uprzednim zaprojektowaniu przepustu drogowego o średnicy dn 800 na istniejącym rowie. Projekt budowlany oraz miejsce wykonania przepustu należy uzgodnić z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej tut. Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Mając na uwadze to, że aktualnie ul. Komunalna pełni głównie charakter dojazdu do pól uprawnych, w związku ze zmianą zagospodarowania działki nr 463/2 jej nowy właściciel będzie zobowiązany zawrzeć  z Gminą Miasto Świdnica porozumienie w sprawie wykonania jej utwardzenia z niesortu kamiennego i jej należytego utrzymania.


Aktualny MPZP - TAK

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, który został zatwierdzony przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXIV/356/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w planie symbolem 1.US – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji.

Przez zabudowę usług sportu i rekreacji należy rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów budowlanych związanych ze sportem i wypoczynkiem, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszo – jezdnych, ciągów pieszych i dróg rowerowych, obiektów małej architektury, szaletów, parkingów, zieleni urządzonej, budowli terenowych.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

·         maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,1,

·         minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,

·         maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

·         minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (%): 70,

·         zasady kształtowania nowej zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy (m): 6,

- gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę w innym układzie geometrycznym,

- geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci,

- kąt nachylenia połaci dachu: do 30˚,

- układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnej linii zabudowy,

- nakaz realizacji elewacji budynku od strony przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych.

Działka nr 463/2 nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jednak teren położony jest w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych.

Przedmiotowa działka położona jest częściowo w zasięgu zalewów Bystrzycy przy przepływie Q1% (głębokość wody do 2 m) w scenariuszu całkowitego zniszczenia obwałowań przeciwpowodziowych.

Planując inwestycje na tym terenie należy zaprojektować poszczególne obiekty w technologiach zapewniających odporność na zalewanie, nie utwardzać terenu bardziej niż jest to konieczne w celu zachowania filtracji gruntu. Budynki powinny być zaprojektowane bez podpiwniczeń, a parter wyniesiony powyżej poziomu wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% w scenariuszu zniszczenia obwałowań.

Według Numerycznego Modelu Powierzchni Wody (NMPW) określonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rzędna wody w scenariuszu całkowitego zniszczenia obwałowań wynosi na działce nr 463/2 około 211,45 m.n.p.m.

Przedmiotowa działka leży w odległości około 73 m od lewostronnego obwałowania rzeki Bystrzycy czyli poza 50 - metrową strefą ochronną obwałowania przeciwpowodziowego Bystrzycy, w której obowiązują zakazy opisane w art. 176 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Ustala się następujące sposoby realizacji parkingów: 1mp/50 m2 pow. użytkowej obiektów usługowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowa działka, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj.:

1)  działka nr 463/2 o pow. 5,9099 ha, w tym RIIIb  ̶  2,5610 ha

 

 

Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:  

1.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Nie ma możliwości przyłączenia działki do sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ w obrębie działki ona nie istnieje. Istnieje możliwość zrzucenia wód opadowych do potoku Wapienniczka (dz. nr 478), przepływającego wzdłuż wschodniej granicy działki. W związku z tym nowy właściciel będzie zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu systemu kanalizacji deszczowej. Na odprowadzenie wód do potoku Wapienniczka wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Sposób przyłączenia nowego obiektu na przedmiotowej działce uzależniony będzie od wielkości zapotrzebowanej mocy i zostanie określony w warunkach przyłączenia, po złożeniu przez właściciela działki wniosku o  przyłączenie.

3.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. Źródło zasilania dla planowanych obiektów na terenie działki nr 463/2 uzależnione będzie od wielkości zapotrzebowania na paliwo gazowe:

- sieć niskiego ciśnienia zlokalizowana w ulicy Bogusza Stęczyńskiego (ok. 0,35 km) – posiada ograniczone rezerwy przepustowe i może być wykorzystywana do dystrybucji gazu do obiektów o małym jego zużyciu;

- sieć średniego ciśnienia zlokalizowana w rejonie ulic Księcia Henryka Pobożnego i Kazimierza Wielkiego (ok. 1 km) – umożliwia dostawy większych ilości paliwa gazowego.

Realizacja ww. inwestycji jest możliwa, gdy zaistnieją zarówno techniczne jak i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej.

4.    Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Przez działkę nr 463/1 przy granicy z działką nr 463/2 przebiega infrastruktura techniczna sieci kanalizacji ogólnospławnej tj. kolektor ogólnospławny DN 1600 beton z możliwością podłączenia działki nr 463/2. Ze względu na posadowienie kanału może nie być możliwości odprowadzenia ścieków przyłączem grawitacyjnym. Ponadto przez działkę nr 463/3 przebiega kanalizacja tłoczna DN 400 stal bez możliwości podłączenia do niej działki nr 463/2. Podłączenie planowanej nieruchomości do wody wymaga budowy przyłącza do sieci wodociągowej DN 300 PE – zlokalizowanej wzdłuż ulicy Bogusza Stęczyńskiego.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowa działka, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj.:

- działka nr 463/2 o pow. 5,9099 ha, w tym RIIIb  ̶  2,5610 ha

3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Wdług ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zmkniętym. Gmin Miasto Świdnica może skorzystać z prawa odkupu w terminie 5 lat.

4.Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5.Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego pokrywa nabywca nieruchomości.

6.Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

7.Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

TERMINY-PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH:

I przetarg odbył się w dniu 21 listopada 2023 r.

II przetarg odbył się w dniu 26 marca 2024 r.