Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Pl. Grunwaldzki 10/11 o pow. 25,20 m2

Powierzchnia

25,20 m.kw.

Adres

Pl. Grunwaldzki 10/11

Cena wywoławcza

66 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro 

Inne

------

 

 

Dodano:

2022.07.05

Lokal mieszkalny o pow. 25,20 m.kw. położony przy

Pl. Grunwaldzkim 10/11 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju o powierzchni 25,50 m², lokal mieszkalny usytuowany na IV piętrze (poddasze) – V kondygnacji budynku wielorodzinnego przy placu Grunwaldzkim nr 10, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1498, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014054/0 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1497, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027100/2. WC na półpiętrze ujęte w częściach wspólnych.
 

W działach III Księgi wieczystej SW1S/00014054/0 i SW1S/00027100/2 widnieją ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym nie dotyczące sprzedawanego lokalu. Poza ww. wpisami przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Brak ogrzewania lokalu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. i zmienionym uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem K1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
 

Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,50 m² stanowi 96,37% ceny nieruchomości i wynosi - 63 605,00 zł
Cena udziału w działce nr 1498 o powierzchni 317 m2 (2,49% całości) stanowi 2,49% ceny nieruchomości i wynosi - 1 640,00 zł
Cena udziału w działce nr 1497 o powierzchni 367 m2 (0,99% całości) stanowi 1,14% ceny nieruchomości i wynosi - 755,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 66 000,00 zł

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1497 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

Termin oględzin:
08.09.2022 r. - godz. 11.00

22.09.2022 r. - godz. 11.00

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) PL. GRUNWALDZKI 10/11 - 25,20 m2 - lokal mieszkalny 

 - cena wywoławcza 66 000,00 zł

Przetarg Nr P-85/X/22 odbędzie się w dniu 06-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu  w kwocie 7 000,00 zł do dnia 30.09.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125936,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-85x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-11-przy-placu-gru.html


Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.