English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ przy ul. Bolesława Krzywoustego w Świdnicy

Powierzchnia

nr 417/1 - 0,6510 ha

nr 417/2 - 0,4676 ha

nr 417/3 - 0,2029 ha

nr 417/5 - 0,2240 ha

nr 417/6 - 0,7575 ha

Adres

ul. Bolesława Krzywoustego

Cena

nr 417/1 - 1 623 600 zł brutto

nr 417/2 - 1 168 500 zł brutto

nr 417/3 - 553 500 zł brutto

nr 417/5 - 553 500 zł brutto

nr 417/6 - 1 685 100 zł brutto

Stan

niezabudowana/nieużytkowana

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

-

 

 

Aktualizacja:

2020.04.23

 

TEREN POD OSIEDLE MIESZKANIOWE przy ul. Bolesława Krzywoustego w Świdnicy - działki nr 417/1, 417/2, 417/3, 417/5 i 417/6

 

Przedmiotem sprzedaży jest pięć działek: 

 

1)    działka nr 417/1 o powierzchni 0,6510 ha – 1 623 600 zł brutto = 1 320 000 zł netto + 23% VAT tj. 303 600 zł

2)    działka nr 417/2 o powierzchni 0,4676 ha – 1 168 500 zł brutto = 950 000 zł netto + 23% VAT tj. 218 500 zł

3)    działka nr 417/3 o powierzchni 0,2029 ha – 553 500 zł brutto   =  450 000 zł netto + 23% VAT tj. 103 500 zł

4)    działka nr 417/5 o powierzchni 0,2240 ha  -  553 500 zł brutto   =  450 000 zł netto + 23% VAT tj. 103 500 zł

5)    działka nr 417/6 o powierzchni 0,7575 ha  - 1 685 100 zł brutto = 1 370 000 zł netto +23% VAT tj. 315 100 zł

 

Lokalizacja:
Działki położone w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego w Świdnicy (Obręb 2, AM 3). 

 

Link do mapy -

https://sip.um.swidnica.pl/imapclient/Imgp.html?locale=pl&login=false&gui=new&sessionID=47

 

Przedmiotowy teren dotychczas był użytkowany rolniczo, aktualnie jest nieużytkowany. Stanowi ostatni wolny obszar do zagospodarowania w kompleksie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego i Bogusza Stęczyńskiego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.

 Dostęp do terenu: 

Obsługa komunikacyjna działek nr 417/1, 417/2, 417/3, 417/5  i 417/6 odbywać się będzie jako wpięcie bezpośrednie z drogi publicznej ul. Bolesława Krzywoustego po wykonaniu indywidualnych zjazdów na poszczególne działki w uzgodnieniu w Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 Aktualny MPZP - TAK

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta dla obszaru  Świdnicy – Osiedle Zawiszów, który został zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolami -  12MW (działki nr 417/1 i 417/2) i 13MW (działki nr 417/3, 417/5, 417/6) z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące, istniejąca zabudowa usługowa, zabudowa uzbrojenia technicznego, zabudowa garażowa wbudowana w budynki mieszkaniowe.  

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35;
  • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;
  • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6;
  • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30;
  • maksymalna wysokość zabudowy [m]: 14;
  • geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową;
  • dopuszcza się kształtowanie dachów w formie tarasów;
  • dopuszcza się realizację budynku lub zespołu budynków w układzie tarasowym;
  • zakaz lokalizacji ogrodzeń.

 

 

 


Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci obiektów na ww. działkach. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 20 kV, 0,4 kV oraz budowy stacji transformatorowej zlokalizowanej w obrębie przedmiotowych działek.   

                   

2.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie wymaga rozbudowy sieci gazowej, której miejscem wpięcia może być gazociąg średniego ciśnienia w ul. Bolesława Śmiałego bądź gazociąg niskiego ciśnienia w ul. Bogusza Stęczyńskiego w Świdnicy.

 

3.    Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłączenie wymagać będzie przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

4.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i  Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

 

W związku z tym, że przez niżej wymienione działki przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej tj:

- działka nr 417/2 – sieć kanalizacji sanitarnej ksD300,

- działka nr 417/5 – sieć kanalizacji sanitarnej ksD200, sieć wodociągowa woD225;

- działka nr 417/6 - sieć kanalizacji sanitarnej ksD200, sieci wodociągowe woD225 i woD300;  to zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu  na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. , polegająca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej służącej doprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków z terenu ww. działek oraz na prawie dostępu pracowników tej Spółki i wjazdu środków transportu i sprzętu budowlanego w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii urządzeń wodnokanalizacyjnych.

Ponadto przez teren działek nr 417/2, 417/5 i 417/6 przebiegają sieci kanalizacji deszczowej to zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Miasto Świdnica z dostępem na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

W razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy  w uzgodnieniu z ich właścicielami.

 

 


Informacje dodatkowe:

- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

- nieruchomość wolna od obciążeń

 

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  z dnia 03 lutego 1995 roku części przedmiotowych działek sklasyfikowanych jako RIIIa  i RIIIb, podlegają wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy:

1)    działka nr 417/1 o powierzchni 0,6510 ha (RIIIb – 0,1926 ha, RIVa – 0,1751 ha, RV – 0,2833 ha);

2)    działka nr 417/2 o powierzchni 0,4676 ha (RIIIb – 0,1107 ha, RIVa – 0,2415 ha, RV – 0,1154 ha);

3)    działka nr 417/3 o powierzchni 0,2029 ha (RIIIb – 0,0877 ha, RIVa – 0,1152 ha);

4)    działka nr 417/5 o powierzchni 0,2240 ha (RIIIb – 0,0181 ha, RIVa – 0,1521 ha, RV – 0,0538 ha);

5)    działka nr 417/6 o powierzchni 0,7575 ha (RIIIa – 0,0171 ha, RIIIb – 0,0006 ha, RIVa – 0,2927 ha, RV – 0,4471 ha).

 

 

 - dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

 

- przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

 

- przedmiotowe działki nie stanowią gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

 

- koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.