English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ PRZY UL. Kazimierza Odnowiciela w Świdnicy

Powierzchnia

działka nr 18/3 - 0,3462 ha

Adres

przy ulicy Kazimierza Odnowiciela

Cena


działka nr 18/3 - 210 000 zł +23% VAT

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

zabudowa usługowa

Typ własności

własność

 

     

 

Aktualizacja:

2021.09.16

 

TEREN POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ PRZY UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W ŚWIDNICY (OSIEDLE ZAWISZÓW)

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr  18/3 o powierzchni 0,3462 ha –  258 300 zł brutto = 210 000 zł netto + 23% VAT tj. 48 300 zł

 

 

Lokalizacja:
Działka położona w Świdnicy przy ul. Kazimierza Odnowiciela  w Świdnicy (Obręb 2, AM 2). 

 

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego -,,Osiedle Zawiszów”, pomiędzy zakładem produkcyjnym Electrolux, a kompleksem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy stanowi obecnie teren niezagospodarowany i niezabudowany.

 


 

 

 Dostęp do terenu: 

Obsługa komunikacyjna działki 18/3 odbywać się będzie zjazdem  z drogi publicznej ul. Kazimierza Odnowiciela. Na projektowany zjazd z ul. Kazimierza Odnowiciela należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz zmieniony w części tekstowej uchwałą Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 listopada 2019 roku oznaczona jest symbolem 1.U  z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe, zabudowa  obsługi komunikacji w zakresie parkingów ogólnodostępnych i myjni samochodowych, zabudowa uzbrojenia technicznego.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.

- zasady kształtowania zabudowy: układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

 

Przedmiotowa działka znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej z czego wynikają ograniczenia w użytkowaniu, tj. brak zabudowy: terenów położonych w granicach strefy sąsiedztwa linii kolejowej, odległości do 10 m od granic działki i 20 m od osi skrajnego toru wyznaczonej na rysunku  ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustala się następujący sposób realizacji parkingów: dla nowej zabudowy ustala się minimalną ilość parkingów na działce budowlanej wg wskaźnika: 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

 

 


Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:


1.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy;

2.    Przyłączenie do sieci energetycznej w pasie drogowym ul. Kazimierza Odnowiciela na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV;

3.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej, której miejscem wpięcia może być gazociąg średniego ciśnienia w ul. Andersa lub gazociąg niskiego ciśnienia w ul. Henryka Brodatego;

4.    Przyłączenie do sieci wodociągowej w200 i kanalizacji sanitarnej ks200 na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 

 Wzdłuż granicy działki nr 18/3 z drogą publiczną ul. Kazimierza Odnowiciela - działką nr 21 znajduje się sieć telekomunikacyjna, dla której należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

 


Informacje dodatkowe:

- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

- nieruchomość wolna od obciążeń

 

 - dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

- przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

- przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

- koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH