English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu" -

Powierzchnia

od 0,0632 ha do 0,1885 ha

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2021.04.14

Lokalizacja:


19 działek budowlanych  położonych przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 


1)        działka nr 1068/20 o powierzchni 0,0841 ha – 135 300,00 zł brutto   tj. 110 000,00 zł netto +23% VAT 25 300,00 zł - SPRZEDANA

 

 


2)       działka nr 1068/21 o powierzchni 0,1885 ha – 184 500,00 zł brutto   tj. 150 000,00 zł netto +23% VAT 34 500,00 zł - SPRZEDANA

 

 


3)       działka nr 1068/22 o powierzchni 0,1448 ha  - 172 200,00 zł brutto  tj.  140 000,00 zł netto + 23% VAT 32 200,00 zł - SPRZEDANA

      4)       działka nr 1068/23 o powierzchni 0,1215 ha – 129 150,00 zł brutto  tj. 105 000,00 zł netto + 23% VAT 24 150,00 zł

      5)       działka nr 1068/24 o powierzchni 0,1111 ha – 116 850,00 zł brutto tj.  95 000,00 zł netto + 23% VAT 21 850,00 zł

 

 

     6)       działka nr 1068/25 o powierzchni 0,0743 ha –116 850,00 zł brutto tj. 95 000,00 zł netto + 23% VAT 21 850,00 zł - SPRZEDANA

 


                              7)       działka nr 1068/26 o powierzchni 0,0984 ha – 153 750,00 zł brutto tj.  125 000,00 zł netto + 23% VAT 28 750,00 zł -SPRZEDANA

 

                               8)       działka nr 1068/27 o powierzchni 0,0841 ha  - 135 300,00 zł brutto    tj.  110 000,00 zł +23% VAT 25 300,00 zł - SPRZEDANA

 

                               9)    działka nr 1068/29 o powierzchni 0,0632 ha  - 104 550,00 zł brutto  tj. 85 000,00 zł netto + 23% VAT 19 550,00 zł

 

                              10)     działka nr 1068/30 o powierzchni 0,0935 ha  - 150 060,00 zł brutto  tj.  122 000,00 zł netto + 23% VAT 28 060,00 zł

 

                              11)     działka nr 1068/31 o powierzchni 0,0906 ha –141 450,00 zł brutto   tj. 115 000,00 zł netto + 23% VAT 26 450,00 zł

 

                              12)     działka nr 1068/32 o powierzchni 0,0949 ha – 148 830,00 zł brutto   tj.  121 000,00 zł netto +23% VAT 27 830,00 zł

 

                              13)     działka nr 1068/33 o powierzchni 0,1300 ha – 137 760,00 zł brutto  tj. 112 000,00 zł netto +23% VAT 25 760,00 zł

 

                              14)     działka nr 1068/34 o powierzchni 0,1597 ha  - 166 050,00 zł brutto tj.  135 000,00 zł netto + 23% VAT 31050,00 zł

 

                              15)     działka nr 1068/35 o powierzchni 0,1747 ha –172 200,00 zł brutto      tj. 140 000,00 zł netto + 23% VAT 32 200,00 zł

 

                              16)     działka nr 1068/36 o powierzchni 0,0940 ha –147 600,00 zł brutto  tj.  120 000,00 zł netto + 23% VAT 27 600,00 zł

 

                              17)     działka nr 1068/37 o powierzchni 0,1007 ha –159 900,00 zł brutto     tj.  130 000,00 zł netto + 23% VAT 29 900,00  zł

 

                               18)     działka nr 1068/38 o powierzchni 0,1069 ha –166 050,00 zł brutto   tj.  135 000,00 zł netto + 23% VAT 31 050,00 zł

 

                               19)     działka nr 1068/39 o powierzchni 0,0957 ha –153 750,00 zł bruto tj. 125 000,00 zł netto + 23% VAT 28 750,00 zł

 

 

 

 

 

 

Dostęp do terenu:

 

Obsługa komunikacyjna działek od nr 1068/20 do nr 1068/27 odbywać się będzie jako wpięcia z drogi wewnętrznej – działka nr 1068/28 (oznaczona na rysunku planu symbolem 7KDW), a działek od nr 1068/30 do nr 1068/39 jako wpięcia z drogi wewnętrznej – działka nr 1068/40 (oznaczona na rysunku planu symbolem 6KDW) do drogi publicznej ulicy Sudeckiej – działki nr 1069,  w związku z czym działki nr 1068/28 i 1068/40 zostaną obciążone służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela każdej z działek budowlanych. Ekwiwalent za ustanowienie ww. służebności został uwzględniony w cenie sprzedaży.

 

Obsługa komunikacyjna działki nr 1068/29 odbywać się będzie jako wpięcie bezpośrednie z drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069. W uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy istnieje możliwość ustalenia obsługi komunikacyjnej  działek nr 1068/20, 1068/27 oraz 1068/30 i 1068/39 bezpośrednio z drogi publicznej ul. Sudeckiej. 

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolem 8MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 

W niewielkiej części działki nr: 1068/23, 1068/24, 1068/33, 1068/34 i 1068/35 oznaczone są w planie symbolem 1 RO/ZP z przeznaczeniem podstawowym: tereny ogrodów przydomowych i zieleni urządzonej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Przy kształtowaniu granic nieruchomości niewielkie przekroczenie linii rozgraniczających pomiędzy funkcjami uzupełniającymi się (MN i RO) uznano za zgodne z ustaleniami planu. Niniejsze przekroczenia wynikają z poprawnego kształtowania granic umożliwiającego dostęp do terenów ogrodów przydomowych z wydzielanych posesji pod funkcję mieszkaniową mając również na względzie konfigurację terenu. Teren ogrodów przydomowych i zieleni urządzonej o symbolu 1RO/ZP oraz fragment terenu MN położony jest w granicy obszarów wymagających przekształceń.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

 

Nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 10KD(D) i linii rozgraniczającej ciąg pieszo – jezdny     o symbolu 4KPJ. Budynki winne być sytuowane ścianą frontową równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, a na zakończeniu sięgaczy budynek wolnostojący lub bliźniaczy należy zlokalizować symetrycznie na osi drogi wewnętrznej.Dostępna Infrastruktura techniczna
:

 Przedmiotowe działki położone są na nowym osiedlu mieszkaniowym „Na Wzgórzu”, dotychczas użytkowane były rolniczo. Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej - działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD(D)) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowała  budowę  niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ulicy Sudeckiej. 

 

 

 

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  wykonało wypusty kanalizacji sanitarnej do działek nr 1068/20, 1068/27, 1068/29 i 1068/39, a także wypust wodociągowy do działki nr 1068/29. Pozostałe wypusty są na etapie realizacji, a  zakończenie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze wewnętrznej – działkach nr: 1068/28 i 1068/40  planowane jest do końca czerwca 2021 roku w zależności od warunków pogodowych. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wykona kanalizację deszczową oraz nawierzchnię dróg wewnętrznych (działki nr 1068/28 i 1068/40)  w postaci nietrwałej ulepszonej w terminie do końca 2020 r.

W związku z tym, że przez działki nr 1068/25 i nr 1068/32 tuż przy ich granicach będzie przebiegać sieć wodociągowa to zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu  na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., polegająca na prawie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej służącej doprowadzaniu wody przez teren ww. działek oraz na prawie dostępu pracowników tej Spółki i wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,                      

2.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanego gazociągu w sięgaczach ul. Sudeckiej – działkach nr: 1068/28 i 1068/40,

3.    Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłączenie będzie możliwe do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonych w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanych sieci w sięgaczach ul. Sudeckiej – działkach nr 1068/28 i 1068/40,

4.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i  Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy.

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

 

2. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie  rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez  nabywcę.

 

 

3.  Dla zasadniczej części działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. Dla fragmentu działek w granicach obszaru wskazanego na rysunku planu do przekształceń wykonano w 2008 r. ,,Wstępną ocenę budowy geologicznej badanego obszaru w rejonie ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy”. Rozpoznanie obszaru na tym etapie prac miało charakter ogólny i wstępny i nie daje pełnego obrazu o dokładnym zaleganiu warstw nasypowych. W związku z powyższym w granicach obszaru wymagających przekształceń wskazanym jest przeprowadzenie ww. badań.

 

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

5. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 

6.Przedmiotowe działki nie stanowią gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi  w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowe działki, podlegają wyłączeniu  z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

1)  działka nr 1068/20 o pow. 0,0841 ha, w tym RIIIa – 0,0816 ha

2)  działka nr 1068/21 o pow. 0,1885 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0086 ha

3)  działka nr 1068/25 o pow. 0,0743 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0130 ha

4)  działka nr 1068/26 o pow. 0,0984 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0947 ha

5)  działka nr 1068/27 o pow. 0,0841 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0841 ha

6)  działka nr 1068/29 o pow. 0,0632 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0632 ha

7)  działka nr 1068/30 o pow. 0,0935 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0561 ha

8)  działka nr 1068/31 o pow. 0,0906 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0547 ha

9)  działka nr 1068/32 o pow. 0,0949 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0266 ha

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 


 1. Działka nr 1068/29 o pow. 0,0632 ha – cena wywoławcza do przetargu 104 550 zł brutto

 

 

Przetarg Nr P-31/IV/21 odbędzie się w dniu 15-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 09.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123799,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-31iv21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106829-o-powierzchni-00632-ha-polozo.html

 

 

 

2.  Działka nr 1068/30 o pow. 0,0935 ha – cena wywoławcza do przetargu 150 060 zł brutto

 

 

Przetarg Nr P-32/IV/21 odbędzie się w dniu 15-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 09.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123800,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-32iv21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106830-o-powierzchni-00935-ha-polozo.html

 

 

 

3.  Działka nr 1068/31 o pow. 0,0906 ha – cena wywoławcza do przetargu 141 450 zł brutto

 

 

Przetarg Nr P-33/IV/21 odbędzie się w dniu 15-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 09.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacjebip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123801,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-33iv21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106831-o-powierzchni-00906-ha-polozo.html


 

 

4.  Działka nr 1068/32 o pow. 0,0949 ha – cena wywoławcza do przetargu 148 830 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-38/IV/21 odbędzie się w dniu 27-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 21.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123855,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-38iv21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106832-o-powierzchni-00949-ha-polozo.html

 

5.  Działka nr 1068/36 o pow. 0,0940 ha – cena wywoławcza do przetargu 147 600 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-39/IV/21 odbędzie się w dniu 27-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 21.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123856,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-39iv21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106836-o-powierzchni-00940-ha-polozo.html


 

 

6.  Działka nr 1068/37 o pow. 0,1007 ha – cena wywoławcza do przetargu 159 900 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-40/IV/21 odbędzie się w dniu 27-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 21.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacjebip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123857,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-40iv21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106837-o-powierzchni-01007-ha-polozo.html

 

 

7.  Działka nr 1068/35 o pow. 0,1747 ha – cena wywoławcza do przetargu 172 200 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-42/V/21 odbędzie się w dniu 06-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium w wysokości 20 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 29.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123934,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-42v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106835-o-powierzchni-01747-ha-polozon.html

 

 

8.  Działka nr 1068/38 o pow. 0,1069 ha – cena wywoławcza do przetargu 166 050 zł brutto

 

 

Przetarg Nr P-43/V/21 odbędzie się w dniu 06-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 29.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacjebip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123937,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-43v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106838-o-powierzchni-01069-ha-polozon.html

 

 

 

9.  Działka nr 1068/39 o pow. 0,0957 ha – cena wywoławcza do przetargu 153 750 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-44/V/21 odbędzie się w dniu 06-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 29.04.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacjebip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123938,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-44v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106839-o-powierzchni-00957-ha-polozon.html

 

 

10.  Działka nr 1068/23 o pow. 0,1215 ha – cena wywoławcza do przetargu 129 150 zł brutto

 

 

Przetarg Nr P-49/V/21 odbędzie się w dniu 18-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 12.05.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124008,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-49v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106823-o-powierzchni-01215-ha-polozon.html

 

 

11.  Działka nr 1068/24 o pow. 0,1111 ha – cena wywoławcza do przetargu 116 850 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-50/V/21 odbędzie się w dniu 20-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.05.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacjebip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124009,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-50v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106824-o-powierzchni-01111-ha-polozon.html

 

 

12.  Działka nr 1068/33 o pow. 0,1300 ha – cena wywoławcza do przetargu 137 760 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-51/V/21 odbędzie się w dniu 20-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.05.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacjebip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124010,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-51v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106833-o-powierzchni-01300-ha-polozon.html

 

 

13.  Działka nr 1068/34 o pow. 0,1597 ha – cena wywoławcza do przetargu 166 050 zł brutto

 

 

 

Przetarg Nr P-52/V/21 odbędzie się w dniu 20-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

Wadium w wysokości 10 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.05.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124011,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-52v21-na-sprzedaz-dzialki-nr-106834-o-powierzchni-01597-ha-polozon.html