English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowych! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu"

Powierzchnia

13 działek budowlanych 

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2017.10.17

Lokalizacja:
Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 

1)      działka nr 1068/13 o powierzchni 0,1735 ha – 160 000,00 zł

2)      działka nr 1068/14 o powierzchni 0,1752 ha – 162 000,00 zł

3)      działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha – 170 000,00 zł

4)      działka nr 1070/2 o powierzchni 0,1633 ha – 152 000,00 zł

5)      działka nr 1070/5 o powierzchni 0,1775 ha  - 164 000,00 zł

6)      działka nr 1070/6 o powierzchni 0,1582 ha – 147 000,00 zł

7)      działka nr 1070/28 o powierzchni 0,0789 ha – 79 000,00 zł

8)      działka nr 1070/29 o powierzchni 0,0819 ha  - 82 000,00 zł 

9)      działka nr 1070/30 o powierzchni 0,0810 ha – 81 000,00 zł

10)  działka nr 1070/31 o powierzchni 0,0817 ha – 82 000,00 zł

11)  działka nr 1070/32 o powierzchni 0,0775 ha 78 000,00 zł

12)  działka nr 1070/33 o powierzchni 0,0775 ha – 78 000,00 zł

13) działka nr 1070/14 o powierzchni 0,1176 ha – 114 000,00 zł 

 

Do zaoferowanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działek  odbywać się będzie w następujący sposób:

1. dla działek nr  1068/13, 1068/14, 1068/15, 1070/2, 1070/5, 1070/6, 1070/14  jako wpięcia bezpośrednie                z drogi publicznej ul. Sudeckiej;

2. dla działki nr 1070/32 jako wpięcie bezpośrednie z drogi publicznej ul. Sudeckiej lub poprzez działkę nr 1070/12 oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2KDW – teren dróg wewnętrznych;

3. dla działek nr 1070/28 i 1070/30 jako wpięcia bezpośrednie z drogi publicznej ul. Sudeckiej lub poprzez działkę nr 1070/20 oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3KDW – teren dróg wewnętrznych;

4. dla działki nr 1070/33 poprzez działkę nr 1070/12 oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2KDW – teren dróg wewnętrznych;

 

5. dla działek nr 1070/29 i 1070/31 poprzez działkę nr 1070/20 oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3KDW – teren dróg wewnętrznych. 

 

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolami:  

 

1.      9MN - działki nr 1068/13, 1068/14, 1068/15

2.      11 MN – działki nr 1070/2, 1070/5, 1070/6

3.      12 MN – działki nr  1070/14, 1070/30, 1070/31, 1070/32, 1070/33

4.      13 MN – działki nr 1070/28,  1070/29:

 

z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

 

Ze względu na występujące stanowiska archeologiczne sprzedaż przedmiotowych działek została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

 

Części działek nr 1068/13, 1070/14, 1070/32, 1070/33 objęte są strefą obserwacji archeologicznej na obszarze udokumentowanego stanowiska archeologicznego. Zgodnie z zapisami ww. planu zagospodarowania przestrzennego prace budowlane w tej strefie należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dostępna Infrastruktura techniczna:

Aktualnie Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD/D) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowano budowę niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Bystrzyckiej,

3.     Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część przedmiotowych działek, sklasyfikowanych jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

a)          działka nr 1070/14 o powierzchni 0,1176 ha, w tym RIIIa – 0,0170 ha

b)        działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha, w tym RIIIa – 0,0042 ha

c)        działka nr 1070/6 o powierzchni 0,1582 ha, w tym RIIIa – 0,0030 ha

d)        działka nr 1070/32 o powierzchni 0,0775 ha, w tym RIIIa – 0,0166 ha

e)        działka nr 1070/33 o powierzchni 0,0775 ha, w tym RIIIa – 0,0005 ha 

 

4. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

5.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

6. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

7. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 

Działki nr 1070/31, 1070/32, 1070/33, 1070/14

 

- działka nr 1070/31 o pow. 0,0817 ha – cena wywoławcza 82 000,00 zł +23% VAT, wadium 10 000,00 zł. Licytacja godz. 10:00;

 

- działka nr 1070/32 o pow. 0,0775 ha – cena wywoławcza 78 000,00 zł +23% VAT, wadium 10 000,00 zł. Licytacja godz. 10:30;

 

-  działka nr 1070/33 o pow. 0,0775 ha – cena wywoławcza 78 000,00 zł +23% VAT, wadium 10 000,00 zł. Licytacja godz. 11:00

 

- działka nr 1070/14 o pow. 0,1176 ha – cena wywoławcza 114 000,00 zł +23% VAT, wadium 20 000,00 zł. Licytacja godz. 11:30

 

 

Przetarg Nr P-81/X/17 odbędzie się w dniu 20-10-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00.

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 16-10-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje –

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=lc7fxq3ly2.3f2oda3ly1