English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu"

Powierzchnia

10 działek budowlanych 

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2017.12.15

Lokalizacja:
Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 

1)      działka nr 1068/13 o powierzchni 0,1735 ha – 160 000,00 zł

2)      działka nr 1068/14 o powierzchni 0,1752 ha – 162 000,00 zł

3)      działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha – 170 000,00 zł

4)      działka nr 1070/2 o powierzchni 0,1633 ha – 152 000,00 zł

5)      działka nr 1070/5 o powierzchni 0,1775 ha  - 164 000,00 zł

6)      działka nr 1070/6 o powierzchni 0,1582 ha – sprzedana 

7)      działka nr 1070/22 o powierzchni 0,1438 ha – 145 000,00 zł 

8)      działka nr 1070/23 o powierzchni 0,1320 ha -  135 000,00 zł 

9)      działka nr 1070/24 o powierzchni 0,1373 ha – 140 000,00 zł 

10)  działka nr 1070/25 o powierzchni 0,1571 ha –  150 000,00 zł 

11)  działka nr     998    o powierzchni 0,1645 ha –  155 000,00 zł 

 

Do zaoferowanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działek  odbywać się będzie  jako wpięcia bezpośrednie  z drogi publicznej ul. Sudeckiej

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolami:  

 

1.      9MN - działki nr 1068/13, 1068/14, 1068/15

2.      11 MN – działki nr 1070/2, 1070/5

3.      13 MN – działki nr 1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/25, 998 

 

z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

 

Ze względu na występujące stanowiska archeologiczne sprzedaż przedmiotowych działek została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

 

Części działki nr 1068/13 objęta jest strefą obserwacji archeologicznej na obszarze udokumentowanego stanowiska archeologicznego. Zgodnie z zapisami ww. planu zagospodarowania przestrzennego prace budowlane w tej strefie należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dostępna Infrastruktura techniczna:

Aktualnie Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD/D) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowano budowę niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Bystrzyckiej,

3.     Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część przedmiotowych działek, sklasyfikowanych jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

a)        działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha, w tym RIIIa – 0,0042 ha

 

 

3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

4.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

5. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

6. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 

* II przetarg nieograniczony dla działek 1068/13, 1068/14 i 1068/15 - 

 

 

* Przetarg Nr P-118/I/18 odbędzie się w dniu 16-01-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00: 

1)  działka nr 1068/13 o pow. 0,1735 ha - cena wywoławcza 160 000 zł, wadium - 20 000 zł, licytacja godz. 10:00 

2) działka nr 1068/14 o pow. 0,1752 ha - cena wywoławcza 162 000 zł, wadium - 20 000 zł, licytacja godz. 10:30

3) działka nr 1068/15 o pow. 0,1828 ha - cena wywoławcza 170 000 zł, wadium - 20 000 zł, licytacja 11:00

 

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 10-01-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje -   http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=muip5tv472.5v1h6wv471

 

 

 

 

 

* I przetarg nieograniczony dla działek nr 1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/25 i 998 - I kwartał 2018 roku