English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu" -

Powierzchnia

od 0,0632 ha do 0,1885 ha

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2020.12.21

Lokalizacja:


19 działek budowlanych  położonych przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 


1)        działka nr 1068/20 o powierzchni 0,0841 ha – 135 300,00 zł brutto   tj. 110 000,00 zł netto +23% VAT 25 300,00 zł

 

 


2)       działka nr 1068/21 o powierzchni 0,1885 ha – 184 500,00 zł brutto   tj. 150 000,00 zł netto +23% VAT 34 500,00 zł

 

 


3)       działka nr 1068/22 o powierzchni 0,1448 ha  - 172 200,00 zł brutto  tj.  140 000,00 zł netto + 23% VAT 32 200,00 zł

      4)       działka nr 1068/23 o powierzchni 0,1215 ha – 129 150,00 zł brutto  tj. 105 000,00 zł netto + 23% VAT 24 150,00 zł

      5)       działka nr 1068/24 o powierzchni 0,1111 ha – 116 850,00 zł brutto tj.  95 000,00 zł netto + 23% VAT 21 850,00 zł

 

 

     6)       działka nr 1068/25 o powierzchni 0,0743 ha –116 850,00 zł brutto tj. 95 000,00 zł netto + 23% VAT 21 850,00 zł

 


                              7)       działka nr 1068/26 o powierzchni 0,0984 ha – 153 750,00 zł brutto tj.  125 000,00 zł netto + 23% VAT 28 750,00 zł

 

                               8)       działka nr 1068/27 o powierzchni 0,0841 ha  - 135 300,00 zł brutto    tj.  110 000,00 zł +23% VAT 25 300,00 zł

 

                               9)    działka nr 1068/29 o powierzchni 0,0632 ha  - 104 550,00 zł brutto  tj. 85 000,00 zł netto + 23% VAT 19 550,00 zł

 

                              10)     działka nr 1068/30 o powierzchni 0,0935 ha  - 150 060,00 zł brutto  tj.  122 000,00 zł netto + 23% VAT 28 060,00 zł

 

                              11)     działka nr 1068/31 o powierzchni 0,0906 ha –141 450,00 zł brutto   tj. 115 000,00 zł netto + 23% VAT 26 450,00 zł

 

                              12)     działka nr 1068/32 o powierzchni 0,0949 ha – 148 830,00 zł brutto   tj.  121 000,00 zł netto +23% VAT 27 830,00 zł

 

                              13)     działka nr 1068/33 o powierzchni 0,1300 ha – 137 760,00 zł brutto  tj. 112 000,00 zł netto +23% VAT 25 760,00 zł

 

                              14)     działka nr 1068/34 o powierzchni 0,1597 ha  - 166 050,00 zł brutto tj.  135 000,00 zł netto + 23% VAT 31050,00 zł

 

                              15)     działka nr 1068/35 o powierzchni 0,1747 ha –172 200,00 zł brutto      tj. 140 000,00 zł netto + 23% VAT 32 200,00 zł

 

                              16)     działka nr 1068/36 o powierzchni 0,0940 ha –147 600,00 zł brutto  tj.  120 000,00 zł netto + 23% VAT 27 600,00 zł

 

                              17)     działka nr 1068/37 o powierzchni 0,1007 ha –159 900,00 zł brutto     tj.  130 000,00 zł netto + 23% VAT 29 900,00  zł

 

                               18)     działka nr 1068/38 o powierzchni 0,1069 ha –166 050,00 zł brutto   tj.  135 000,00 zł netto + 23% VAT 31 050,00 zł

 

                               19)     działka nr 1068/39 o powierzchni 0,0957 ha –153 750,00 zł bruto tj. 125 000,00 zł netto + 23% VAT 28 750,00 zł

 

 

 

 

 

 

Dostęp do terenu:

 

Obsługa komunikacyjna działek od nr 1068/20 do nr 1068/27 odbywać się będzie jako wpięcia z drogi wewnętrznej – działka nr 1068/28 (oznaczona na rysunku planu symbolem 7KDW), a działek od nr 1068/30 do nr 1068/39 jako wpięcia z drogi wewnętrznej – działka nr 1068/40 (oznaczona na rysunku planu symbolem 6KDW) do drogi publicznej ulicy Sudeckiej – działki nr 1069,  w związku z czym działki nr 1068/28 i 1068/40 zostaną obciążone służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela każdej z działek budowlanych. Ekwiwalent za ustanowienie ww. służebności został uwzględniony w cenie sprzedaży.

 

Obsługa komunikacyjna działki nr 1068/29 odbywać się będzie jako wpięcie bezpośrednie z drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069. W uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy istnieje możliwość ustalenia obsługi komunikacyjnej  działek nr 1068/20, 1068/27 oraz 1068/30 i 1068/39 bezpośrednio z drogi publicznej ul. Sudeckiej. 

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolem 8MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,  nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

 

Nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 10KD(D) i linii rozgraniczającej ciąg pieszo – jezdny     o symbolu 4KPJ. Budynki winne być sytuowane ścianą frontową równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, a na zakończeniu sięgaczy budynek wolnostojący lub bliźniaczy należy zlokalizować symetrycznie na osi drogi wewnętrznej.Dostępna Infrastruktura techniczna
:

 Przedmiotowe działki położone są na nowym osiedlu mieszkaniowym „Na Wzgórzu”, dotychczas użytkowane były rolniczo. Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej - działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD(D)) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowała  budowę  niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ulicy Sudeckiej. 

 

 

 

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  wykonało wypusty kanalizacji sanitarnej do działek nr 1068/20, 1068/27, 1068/29 i 1068/39, a także wypust wodociągowy do działki nr 1068/29. Pozostałe wypusty są na etapie realizacji, a  zakończenie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze wewnętrznej – działkach nr: 1068/28 i 1068/40  planowane jest do końca czerwca 2021 roku w zależności od warunków pogodowych. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wykona kanalizację deszczową oraz nawierzchnię dróg wewnętrznych (działki nr 1068/28 i 1068/40)  w postaci nietrwałej ulepszonej w terminie do końca 2020 r.

W związku z tym, że przez działki nr 1068/25 i nr 1068/32 tuż przy ich granicach będzie przebiegać sieć wodociągowa to zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu  na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., polegająca na prawie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej służącej doprowadzaniu wody przez teren ww. działek oraz na prawie dostępu pracowników tej Spółki i wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,                      

2.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanego gazociągu w sięgaczach ul. Sudeckiej – działkach nr: 1068/28 i 1068/40,

3.    Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłączenie będzie możliwe do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonych w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanych sieci w sięgaczach ul. Sudeckiej – działkach nr 1068/28 i 1068/40,

4.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i  Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy.

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

 

2. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie  rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez  nabywcę.

 

3.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

 

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

5. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 

6.Przedmiotowe działki nie stanowią gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi  w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowe działki, podlegają wyłączeniu  z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

1)  działka nr 1068/20 o pow. 0,0841 ha, w tym RIIIa – 0,0816 ha

2)  działka nr 1068/21 o pow. 0,1885 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0086 ha

3)  działka nr 1068/25 o pow. 0,0743 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0130 ha

4)  działka nr 1068/26 o pow. 0,0984 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0947 ha

5)  działka nr 1068/27 o pow. 0,0841 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0841 ha

6)  działka nr 1068/29 o pow. 0,0632 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0632 ha

7)  działka nr 1068/30 o pow. 0,0935 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0561 ha

8)  działka nr 1068/31 o pow. 0,0906 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0547 ha

9)  działka nr 1068/32 o pow. 0,0949 ha, w tym RIIIa  ̶  0,0266 ha

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 

 

marzec 2021 r.