English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu"

Powierzchnia

11 działek budowlanych

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2020.04.09

Lokalizacja:


Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 

1)    działka nr 1068/41 o powierzchni 0,0870 ha135 300,00 zł brutto tj. 110 000,00 zł netto +23% VAT 25 300,00 zł

 

2)    działka nr 1068/42 o powierzchni 0,1245 ha184 500,00 zł brutto tj. 150 000,00 zł netto +23% VAT 34 500,00 zł

 

3)    działka nr 1068/43 o powierzchni 0,1093 ha  - 153 750,00 zł brutto tj.  125 000,00 zł netto + 23% VAT 28 750,00 zł

 

4)    działka nr 1068/44 o powierzchni 0,0962 ha135 300,00 zł brutto tj. 110 000,00 zł netto + 23% VAT 25 300,00 zł

 

5)    działka nr 1068/45 o powierzchni 0,1115 ha159 900,00 zł brutto tj. 130 000,00 zł netto + 29 900,00 zł

 

6)    działka nr 1068/46 o powierzchni 0,1715 ha184 500,00 zł brutto tj. 150 000,00 zł netto + 23% VAT 34 500,00 zł

 

7)    działka nr 1068/47 o powierzchni 0,1788 ha190 650,00 zł brutto tj. 155 000,00 zł netto + 23% VAT 35 650,00 zł

 

8)    działka nr 1068/48 o powierzchni 0,1236 ha  - 166 050,00 zł brutto tj. 135 000,00 zł +23% VAT 31 050,00 zł

 

9)    działka nr 1068/49 o powierzchni 0,1002 ha  - 141 450,00 zł brutto tj. 115 000,00 zł netto + 23% VAT 26 450,00 zł

 

10) działka nr 1068/50 o powierzchni 0,1098 ha  - 153 750,00 zł brutto tj. 125 000,00 zł netto + 23% VAT 28 750,00 zł

 

11) działka nr 1068/51 o powierzchni 0,1380 ha202 950,00 zł brutto tj. 165 000,00 zł netto + 23% VAT 37 950,00 zł

 

 

 

 

Dostęp do terenu:

 

Obsługa komunikacyjna działek od nr 1068/42 do nr 1068/51 odbywać się będzie jako wpięcia z drogi wewnętrznej – działka nr 1068/52 (oznaczona na rysunku planu symbolem 5KDW) do drogi publicznej ulicy Sudeckiej – działki nr 1069,  w związku z czym działka nr 1068/52 zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela każdej z działek budowlanych. Ekwiwalent za ustanowienie ww. służebności został uwzględniony w cenie sprzedaży.

Obsługa komunikacyjna działki nr 1068/41 odbywać się będzie jako wpięcie bezpośrednie z drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069. W uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy istnieje możliwość ustalenia obsługi komunikacyjnej  działek nr 1068/42 i nr 1068/51 bezpośrednio z drogi publicznej ul. Sudeckiej.

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolem 8MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz   z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

Nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6 m  od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 10KD(D) i linii rozgraniczającej ciąg pieszo – jezdny  o symbolu 4KPJ. Budynki winne być sytuowane ścianą frontową równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, a na zakończeniu sięgaczy budynek wolnostojący lub bliźniaczy należy zlokalizować symetrycznie na osi drogi wewnętrznej.Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej - działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD(D)) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowała  budowę  niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ulicy Sudeckiej.

 

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybuduje sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze wewnętrznej – działce nr 1068/52  w terminie do końca II kwartału 2020 roku w zależności od warunków pogodowych. Po wybudowaniu ww. uzbrojenia podziemnego przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wykona kanalizację deszczową oraz nawierzchnię ww. drogi wewnętrznej  w postaci nietrwałej ulepszonej w terminie do końca 2020 r.

 

W związku z tym, że przez działki nr 1068/47 i nr 1068/48 tuż przy ich granicach będzie przebiegać sieć wodociągowa to zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu  na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. , polegająca na prawie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej służącej doprowadzaniu wody przez teren ww. działek oraz na prawie dostępu pracowników tej Spółki i wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.

 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,                      

2.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanego gazociągu w sięgaczu ul. Sudeckiej – działce nr 1068/65,

3.    Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłączenie będzie możliwe do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonych w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanych sieci w sięgaczu ul. Sudeckiej – działce nr 1068/65,

4.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i  Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy.

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie

z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie

rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez

nabywcę.

3.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

5. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

6.Przedmiotowe działki nie stanowią gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi  w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 

I. Sprzedaż działek nr 1068/41, 1068/42 i 1068/43 - termin I przetargu nieograniczonego 28 kwietnia 2020 roku

 

 

1. Działka nr 1068/41 o pow. 0,0870 ha - cena wywoławcza wynosi 135 300 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-21/IV/20 odbędzie się w dniu 28-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 Wadium w  wysokości  10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 22.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122581,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-21iv20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106841-o-powierzchni-00870-ha-polozo.html

 

 

 

 

2. Działka nr 1068/42 o pow. 0,1245 ha - cena wywoławcza wynosi 184 500 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-22/IV/20 odbędzie się w dniu 28-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 Wadium w  wysokości  20 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 22.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122582,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-22iv20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106842-o-powierzchni-01245-ha-polozo.html

 

 

 

 

3. Działka nr 1068/43 o pow. 0,1093 ha - cena wywoławcza wynosi 153 750 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-23/IV/20 odbędzie się w dniu 28-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 Wadium w  wysokości  10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 22.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122583,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-23iv20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106843-o-powierzchni-01093-ha-polozo.html

 

 

 

 

 

II. Sprzedaż działek nr 1068/44, 1068/45 i 1068/46 - termin I przetargu nieograniczonego 07 maja 2020 roku

 

 

1. Działka nr 1068/44 o pow. 0,0962 ha - cena wywoławcza wynosi 135 300 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-25/V/20 odbędzie się w dniu 07-05-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 Wadium w  wysokości  10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 30.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122634,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-25v20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106844-o-powierzchni-00962-ha-polozon.html

 

 

 

 

2. Działka nr 1068/45 o pow. 0,1115 ha - cena wywoławcza wynosi 159 900 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-26/V/20 odbędzie się w dniu 07-05-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 Wadium w  wysokości  10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 30.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122635,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-26v20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106845-o-powierzchni-01115-ha-polozon.html

 

 

 

 

 

 

3. Działka nr 1068/46 o pow. 0,1715 ha - cena wywoławcza wynosi 184 500 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-27/V/20 odbędzie się w dniu 07-05-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 Wadium w  wysokości  20 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 30.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122637,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-27v20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106846-o-powierzchni-01715-ha-polozon.html

 

 

 

 

 

III. Sprzedaż działek nr 1068/47, 1068/48 i 1068/49 - termin I przetargu nieograniczonego 14 maja 2020 roku

 

 

1. Działka nr 1068/47 o pow. 0,1788 ha - cena wywoławcza wynosi 190 650 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-28/V/20 odbędzie się w dniu 14-05-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 Wadium w  wysokości  20 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 08.05.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122641,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-28v20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106847-o-powierzchni-01788-ha-polozon.html


 

 

 

2. Działka nr 1068/48 o pow. 0,1236 ha - cena wywoławcza wynosi 166 050 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-29/V/20 odbędzie się w dniu 14-05-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 Wadium w  wysokości  10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 08.05.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122642,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-29v20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106848-o-powierzchni-01236-ha-polozon.html

 

 

 

 

3. Działka nr 1068/49 o pow. 0,1002 ha - cena wywoławcza wynosi 141 450 zł brutto.

 

Przetarg Nr P-30/V/20 odbędzie się w dniu 14-05-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 Wadium w  wysokości  10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 08.05.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122643,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-30v20-na-sprzedaz-dzialki-nr-106849-o-powierzchni-01002-ha-polozon.html