English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu"

Powierzchnia

5 działek budowlanych

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2018.11.07

Lokalizacja:
Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 

1)      działka nr 1068/13 o powierzchni 0,1735 ha – 154 000 zł 

2)      działka nr 1068/14 o powierzchni 0,1752 ha – 155 000 zł

3)      działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha – 160 000 zł 

4)     działka nr 1070/25 o powierzchni 0,1571 ha –  150 000 zł 

5)     działka nr 998 o powierzchni 0,1645 ha - 155 000 zł 

  

 

Do zaoferowanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działek  odbywać się będzie  jako wpięcia bezpośrednie  z drogi publicznej ul. Sudeckiej

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolami:  

 

1.      9MN - działki nr 1068/13, 1068/14, 1068/15

2.      13 MN – działki nr   1070/25, 998

 

z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

 

Ze względu na występujące stanowiska archeologiczne sprzedaż przedmiotowych działek została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

 

Części działki nr 1068/13 objęta jest strefą obserwacji archeologicznej na obszarze udokumentowanego stanowiska archeologicznego. Zgodnie z zapisami ww. planu zagospodarowania przestrzennego prace budowlane w tej strefie należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dostępna Infrastruktura techniczna:

Aktualnie Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD/D) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowano budowę niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 

 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Bystrzyckiej,

3.     Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część przedmiotowych działek, sklasyfikowanych jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

a)        działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha, w tym RIIIa – 0,0042 ha

 

 

 

3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

4.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

5. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

6. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 

-  I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 1068/13, 1068/14 i 1068/15 odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 roku:

 

1.    Działka nr 1068/13 o pow.  0,1735 ha – Cena wywoławcza do przetargu - 154 000 zł. Wadium w wysokości 20 000 zł. Godzina licytacji – 10:00

 

2.    Działka nr 1068/14 o pow.  0,1752 ha – Cena wywoławcza do przetargu -  155 000 zł. Wadium w wysokości 20 000 zł. Godzina licytacji – 10:30

 

3.    Działka nr 1068/15 o pow.  0,1828 ha – Cena wywoławcza do przetargu - 160 000 zł. Wadium w wysokości 20 000 zł. Godzina licytacji – 11:00

 

 

Do zaoferowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 28-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Przetarg Nr P-117/XII/18 odbędzie się w dniu 04-12-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119811,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-117xii18-na-sprzedaz-dzialek-polozonych-w-swidnicy-przy-ulicy-s.html 

 

 

 

 

- I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 1070/25 i 998 odbędzie się w dniu 06 grudnia  2018 roku:

 

1.    Działka nr 1070/25 o pow.  0,1571 ha – Cena wywoławcza do przetargu - 150 000 zł. Wadium w wysokości 20 000 zł. Godzina licytacji – 10:00

 

2.    Działka nr 998 o pow.  0,17645 ha – Cena wywoławcza do przetargu -  155 000 zł. Wadium w wysokości 20 000 zł. Godzina licytacji – 10:30

 

 

Do zaoferowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 30-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Przetarg Nr P-118/XII/18 odbędzie się w dniu 06-12-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119813,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-118xii18-na-sprzedaz-dzialek-polozonych-w-swidnicy-przy-ulicy-s.html