English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wrocławska 53/5 o pow. 25,00 m2

Powierzchnia

25,00 m.kw.

Adres

Wrocławska 53/5

Cena wywoławcza

90 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.09.02

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Wrocławskiej 53/5 o powierzchni 25,00 m2, który składa się z:

 

1. pokój (15,20 m2)

2. kuchnia (9,80 m2)

 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: jednego pokoju  i kuchni o powierzchni 25,00 m² usytuowany w obrębie I piętra – II kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej nr 53, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 408, obr. 4, AM. 5, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031697/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 406, obr. 4, AM 5, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031695/0.

 

WC przypisane do lokalu z lokalizacją na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie i ciepła woda zdalaczynna. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


W ramach programu KAWKA Gmina Miasto Świdnica podłączyła przedmiotowy lokal do centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu jest zobowiązany podpisać z Urzędem Miejskim w Świdnicy umowę dotacji celowej, na podstawie której będzie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu instalacji w okresie trwałości projektu. Okres trwałości projektu to 5 lat od daty zakończenia inwestycji liczone od 20 listopada 2017 roku. W tym czasie instalacja nie może być zmieniona ani zdemontowana. Nie można również dołożyć w lokalu mieszkalnym innego źródła ciepła.

 

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 408 o powierzchni 159 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040).

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej zatwierdzonego uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r. dla obszaru 1 MW-U/2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,00 m² stanowi 97,12% ceny nieruchomości i wynosi - 87 410,00 zł
Cena udziału w działce nr 408 o pow. 159 m2 (7,43% całości) stanowi 2,35% ceny nieruchomości i wynosi - 2 114,00 zł
Cena udziału w działce nr 406 o pow. 89 m2 (2,99% całości) stanowi 0,53% ceny nieruchomości i wynosi - 476,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 90 000,00 zł

 Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 406 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

Przetarg Nr P-86/IX/21 odbędzie się w dniu 29-09-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 

Wadium w wysokości 9 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 23.09.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 


Termin oględzin - 07.09.2021 r. godz: 10:30

 

                             21.09.2021 r. godz. 16:30

 

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124486,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-86ix21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-wro.html