English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wokulskiego - działka nr 1423 pod zabudowę usługową

Powierzchnia

0,9043 ha

Adres

ul. Stanisława Wokulskiego

Cena

do ustalenia

Stan

niezabudowana

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

-----

Inne

-

 

Aktualizacja:

2017.09.27


Lokalizacja:
Nieruchomość położona w Świdnicy przy ulicy Stanisława Wokulskiego,  w północno-wschodniej części miasta,  w sąsiedztwie  dużego osiedla mieszkaniowego  i terenów objętych  strefa ekonomiczną.

Dostęp do terenu:  Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ulicy Stanisława Wokulskiego poprzez gminną działkę nr 1425, przewidzianą w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ulica dojazdowa KDd-2, po uzyskaniu przez Nabywcę działki decyzji lokalizacyjnej na zjazd oraz uzgodnieniu projektu budowlanego zjazdu z zarządcą drogi tj. Referatem Dróg Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru dzielnicy produkcyjno – składowo – usługowej w rejonie ulic Mazowiecka – Przemysłowa – Kopernika – granica administracyjna, który został zatwierdzony uchwałą nr XXVI/286/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 roku, gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem U-2 o przeznaczeniu podstawowym zabudowa usługowa z dopuszczalnym przeznaczeniem obiekty kultu religijnego oraz budowa obiektu o funkcji mieszkaniowo – usługowej lub mieszkaniowej w części północnej terenu graniczącego z nieruchomościami położonymi przy ulicy Mazowieckiej.

 

 

Przez pojęcie usługi rozumie się działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, opieki zdrowotnej, sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, obiekty kultu religijnego, a także działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw to jest związana z obsługą nieruchomości, wynajem i wypożyczanie, usługi projektowe lub badawcze, działalność prawnicza, notarialną, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, jak banki, domy maklerskie, instytucje leasingowe, kredytowe, brokerskie, towarzystwa ubezpieczenia, fundusze emerytalno < rentowe itp., doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, działalność w zakresie reklamy lub informacji, drobne usługi np. fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, szewc naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego itp., działalność biur i agencji turystycznych, usługi przewodnickie, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, prowadzenie kursów i szkoleń a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym związana z centrum biznesu i usług komercyjnych.

Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Przez działkę nr 1423 przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze strefą techniczną, w której zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych;

 

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Działka nr 1423 oddalona jest od źródła zasilania, którym mógłby być gazociąg średniego ciśnienia De160 zlokalizowany w ulicy Metalowców o około 300 metrów. W celu doprowadzenia gazu do zasilenia obiektu powstałego na ww. działce należy wybudować gazociąg oraz przyłącza średniego ciśnienia wraz z układami redukcyjno – pomiarowymi;

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Istnieje możliwość podłączenia działki nr 1423 do istniejących sieci wodno –kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicy Stanisława Wokulskiego tj. sieć kanalizacji sanitarnej ks400  i sieć wodociągowa w200;

 

 

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przez teren działki nr 1423 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa, które w razie kolizji z projektowaną zabudową winny być przełożone na koszt nabywcy.

Informacje dodatkowe:
- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

- nieruchomość wolna od obciążeń