English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte-Strzelińska - działka nr 1715 pod zabudowę usługową

Powierzchnia

0,3615 ha

Adres

przy ulicy Strzelińskiej i Westerplatte

Cena

do ustalenia 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

zabudowa usługowa

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

-

 

Aktualizacja:

2017.09.27


Lokalizacja:
Tereny ulokowane na obrzeżach miasta, w południowo-wschodniej części miasta,  bezpośrednio przy ulicach  Strzelińskiej i wylocie ul. Westerplatte w kierunku na Dzierżoniów i Kłodzko w sąsiedztwie terenów usługowych, mieszkaniowych
i przemysłowych. Obr 3- Fabryczna. Przeznaczony pod zabudowę usługową.

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna winna odbywać się przez nowoprojektowany zjazd z ul. Strzelińskiej, na który należy uzyskać w Referacie Dróg Urzędu Miejskiego w Świdnicy decyzję lokalizacyjną oraz uzgodnić projekt budowlany zjazdu (zjazd należy zaprojektować osiowo ze zjazdem do budynków przy ul. Strzelińskiej 9-23).

Aktualny MPZP - Nie

Przeznaczenie w SUiKZP
Funkcja główna  – 2.U - tereny usług

W dniu 03 czerwca 2014 roku dla działki nr 1715 została wydana przez Kierownika Referatu Architektury, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicy, decyzja nr 20/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa pawilonu usługowego branży medycznej przy ul. Strzelińskiej w Świdnicy” , w której ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i  jego zabudowy.


Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A..

 

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

 

3.      Przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

4.      Zapewnienie odbioru wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji oraz warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Referacie Infrastruktury  Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W związku z tym, że przez działkę nr 1715 przebiegają sieci: energetyczne i telekomunikacyjna  należy ustanowić na działce służebność przesyłu na rzecz właścicieli ww. sieci wraz z prawem dostępu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

 

W razie kolizji z projektowaną zabudową sieci winny być przełożone na koszt nabywcy  w uzgodnieniu z ich właścicielami.

 

Informacje dodatkowe:
- teren w częsci zadrzewiony - w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy;

-  zastrzeżone prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę;

- nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

 

MapaPokaż Grunty na większej mapie