Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte 37/6 o pow. 61,20 m2

Powierzchnia

61,20 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 37/6

Cena wywoławcza

150 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.05.25

 Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Westerplatte 37 w  Świdnicy:


Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 61,20 m² usytuowany w obrębie II piętra – III kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Westerplatte nr 37, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2700, obr. 4, AM. 14, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015066/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2701, obr. 4, AM 14, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030737/0. Brak przedpokoju. WC wspólne na klatce schodowej.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2700 o powierzchni 349 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040).


Na części działki nr 2701 znajduje się fragment budynku mieszkalnego usytuowanego w zasadniczej części na działce nr 2702 stanowiącej własność Gminy Miasto Świdnica. Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), nabywcy przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności gruntowej lub wykupienie zajętej części działki nr 2701.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 roku zbywany grunt oznaczony jest symbolem 1 MW – U/2 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
 

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,20 m² stanowi 91,80% ceny nieruchomości i wynosi - 137 699,00 zł
Cena udziału w działce nr 2700 o powierzchni 349 m2 (6,91% całości) stanowi 3,25% ceny nieruchomości i wynosi - 4 871,00 zł
Cena udziału w działce nr 2701 o powierzchni 611 m2 (6,02% całości) stanowi 4,95% ceny nieruchomości i wynosi - 7 430,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 150 000,00 zł

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2701 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

Termin oględzin:

08.09.2022 r. - godz. 12.20

22.09.2022 r. - godz. 12.20

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

1) Westerplatte 37/6 - 61,20 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza - 150 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-83/X/22 odbędzie się w dniu 04-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 28.09.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125924,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-83x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-6-przy-ulicy-west.html

 

Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.