English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Stalowa - działki nr 1461 i 1768/2 o łącznej pow. 1,0082 ha pod zabudowę usługową i przemysłową

Powierzchnia

działki nr 1461 i 1768/2 o łącznej pow. 1,0082 ha

Adres

przy ul. Stalowej

Cena

510 000 zł +23% VAT 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

 

 

Aktualizacja:

2018.03.12

 

Lokalizacja:
Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Stalowej  w Świdnicy ( obręb 3, AM 8) , która składa się z działek nr 1461 i 1768/2 o łącznej powierzchni 1,0082 ha 

 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działek nr 1461 i 1768/2 odbywać się będzie istniejącym zjazdem   z drogi publicznej – ul. Stalowa (działki nr 1768/1 i 1770/2) 

 

Aktualny MPZP - Tak

Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami obowiązującego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową , który został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XI/129/11 z dnia 21 października 2011 roku, gdzie oznaczone są na rysunku planu symbolem 1U/P jako tereny zabudowy usługowej i przemysłowej. Dopuszcza się: obiekty budowlane, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne i parkingi.

 

Przez zabudowę usługową należy rozumieć funkcję terenów, obiektów lub ich części, obejmujące: administrację, biura, kancelarie, obsługę działalności gospodarczej, usługi informatyczne i łączności, usługi badawczo-rozwojowe, usługi oświaty, usługi projektowe,  handel i handel hurtowy, gastronomię, usługi ochrony zdrowia, usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją indywidualną,  usługi hotelarskie,  drobną wytwórczość,  inne, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi. Natomiast przez zabudowę przemysłową należy rozumieć zabudowę służącą prowadzeniu działalności produkcyjnej, magazynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycznej, w tym związaną z prowadzeniem biznesu i usług, wraz z towarzyszącymi obiektami administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi.

Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia:

a) max wskaźnik zabudowy 40 %(dla wydzielonej działki),

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  15 %,

c) max wysokość zabudowy dla obiektów usługowych – 12 m,

d) max wysokość zabudowy przemysłowej dostosowana do przyjętej technologii produkcji,

składowania,

e) nie określa się wymagań w zakresie formy i pokrycia dachów,

f) nie dopuszcza się ogrodzeń pełnych od strony ulic publicznych, maksymalna wysokość nowych ogrodzeń – 1,8 m. Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 20kV, 0,4kV oraz budowy stacji transformatorowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic przy którym znajdują się przedmiotowe działki;

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa  Sp. z o.o.. ;

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.. Istnieje możliwość podłączenia działek  do istniejących sieci wodno –kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicy Stalowej;

 

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

 

2. Przedmiotowe działki  położone  przy ulicy Stalowej stanowiły dotychczas teren nieużytkowany i niezagospodarowany, na części znajdują się pozostałości budynków i budowli  – do usunięcia na koszt i ryzyko nabywcy,


3. Aktualnie teren jest w znacznej części zadrzewiony i zakrzaczony. W  przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy.

 

4. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę;

 

5.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

 

6. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

7. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

 

Przetarg Nr P-29/V/18 odbędzie się w dniu 15-05-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

Wadium w  wysokości 100 000,00 zł winno być wniesione do dnia 09-05-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje:  

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=0krts8tht2.xw3agctht1