English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. S. Żeromskiego 28/1 o pow. 35,00 m2

Powierzchnia

35,00 m.kw.

Adres

ul. S. Żeromskiego 28/1

Cena wywoławcza

95 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

 

Dodano:

2021.08.20

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. S. Żeromskiego 28/1 o powierzchni 35,00 m2, który składa się z:

 

1. pokój (14,40 m2)

2. kuchnia (15,20 m2)

3. przedpokój (5,4 m2)

 

Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z: jednego pokoju (14,40 m2), kuchni (15,20 m2) i przedpokoju (5,40 m2) o powierzchni 35,00 m², usytuowany na parterze – I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 28, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1488, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00012574/7 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1487, obr. 4, AM 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033420/6.

 

 

Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę numer 1488 na rzecz działki numer 1486.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1488 o powierzchni 305 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040).

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla „Śródmieście-południe” dla obszaru K1.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,00 m² stanowi 96,18% ceny nieruchomości i wynosi - 91 369,00 zł
Cena udziału w działce nr 1488 o powierzchni 305 m2 (3,77% całości) stanowi 2,44% ceny nieruchomości i wynosi - 2 323,00 zł
Cena udziału w działce nr 1487 o powierzchni 211 m2 (3,07% całości) stanowi 1,38% ceny nieruchomości i wynosi - 1 308,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 95 000,00 zł

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1487 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 TERMIN OGLĘDZIN:

16.11.2021 R. GODZ. 09.40

25.11.2021 R. GODZ. 09.40

 

 Cena wywoławcza – 95 000,00 zł I przetarg - P-117/XII/21 w dniu 07.12.2021 r. godz 12:00, wadium – 10 000,00 zł do 01.12.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.

 

Przetarg:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124779,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-117xii21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-1-przy-ulicy-.html