English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 



 

 


Oferty najmu lokali użytkowych



 

 

ul. Rynek 10/01 - pow. 54,00 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

54,00 m2

Adres

ul. Rynek 10/01

Cena wywoławcza

340 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

----------------------

 

Dodano:

2019.11.08

 

Lokal użytkowy o pow. 54,00 m2 położony przy ul. Rynek 10/01 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Rynek 10 o powierzchni 54,00 m2, który składa się z:

 

1. sala sprzedaży  27,50 m2

2. biuro 7,90 m2

3. magazyn 17,40 m2

4. WC 1,20 m2

 

 

Wolny lokal użytkowy nr 01 składający się z: sali sprzedaży, biura, magazynu i wc o powierzchni 54,00 m², usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami Rynek nr 10.

Przedmiotowy lokal inny niż mieszkalny usytuowany jest na parterze stanowiącym użytkową kondygnację z dwoma lokalami użytkowymi.

Lokal ten przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1620, obr. 4, AM. 11, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033415/8.

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie CO zdalaczynne. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

W ramach programu KAWKA Gmina Miasto Świdnica podłączyła przedmiotowy lokal do centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu jest zobowiązany podpisać z Urzędem Miejskim w Świdnicy umowę dotacji celowej, na podstawie, której będzie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu instalacji w okresie trwałości projektu. Okres trwałości projektu to 5 lat od daty zakończenia inwestycji liczone od 29 października 2018 roku. W tym czasie instalacja nie może być zmieniona ani zdemontowana. Nie można również dołożyć w lokalu użytkowym innego źródła ciepła.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku „Śródmieście – południe” dla obszaru B1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 54,00 m² stanowi 98,82 % ceny nieruchomości i wynosi - 335979,00 zł

Cena udziału w działce nr 1620 o powierzchni 624 m2 (3,01 % całości) stanowi 1,18 % ceny nieruchomości i wynosi - 4021,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 340 000,00 zł


 

 

Przetarg Nr P-126/XII/19 odbędzie się w dniu 12-12-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.


Wadium w wysokości 40 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 06.12.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

 Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121864,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-126xii19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-01-w-budynku-ryn.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71