Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

UL. POGODNA - działka pod zabudowę usługową

Powierzchnia

- nr 40/14 o pow. 0,3009 ha

 

Adres

ul. Pogodna 


Cena

- nr 40/14- 280 000,00 zł  +23% VAT 

 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

tereny zabudowy usługowej

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy: 60% pow. działki

Inne

-----

 

Aktualizacja:

2023.01.25

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126452,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-przeznacz.html

Lokalizacja:
Działka położona przy ulicy Pogodnej pod zabudowę usługową.

  

1. nr 40/14 o powierzchni 0,3009 ha - cena wywoławcza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego -  280 000,00 zł +23% VAT 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki odbywać się będzie indywidualnym zjazdem z drogi publicznej ul. Pogodnej. Na projektowany zjazd z ul. Pogodnej należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

Aktualny MPZP - Tak

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego – Pogodnej, który został zatwierdzony uchwałą nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011 roku przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 1U/KS z przeznaczeniem podstawowym – tereny zabudowy usługowej i parkingów terenowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną (zieleń ozdobna w postaci parków, skwerów, trawników, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym oraz zieleń izolacyjną).

Przez usługi należy rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, usług publicznych, obsługi komunikacji, naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi.

 

Przez urządzenia towarzyszące należy rozumieć obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi i garaże, obiekty i urządzenia małej architektury, z wyłączeniem stacji bazowych, wież i masztów przekaźnikowych i telefonii komórkowej.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

·         maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15 m licząc do okapu dachu lub w przypadku dachów płaskich do górnej krawędzi elewacji,

·         maksymalny wskaźnik zabudowy: 60 % powierzchni działki,

·         minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30 % powierzchni działki,

·         dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach do 20°,

·         nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej drogi o symbolu: KD(L),

·         dopuszcza się wprowadzanie tablic informacyjnych i reklamowych nie wyższych niż 15 m. 

Należy przewidzieć wykonanie ciągów pieszych w kierunku dróg o symbolach: 1 KD(L) i 2 KD(D) oraz w kierunku terenu o symbolu: 2 ZP.

Ustala się następujące obowiązujące minimalne ilości miejsc postojowych realizowanych na terenie inwestora, w formie miejsc postojowych, miejsc w garażach oraz garażach podziemnych:

·         biura – 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej;

·         obiekty handlowe – 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej;

·         lokale gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej;

 

·         inne, niż powyższe w tym zabudowa usługowa - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.


Dostępna Infrastruktura techniczna:

 Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Na wysokości działek od nr 40/13 do nr 40/15 sieć kanalizacji deszczowej znajduje się w pasie zieleni przylegającym bezpośrednio do granicy ww. działek. Wpięcie do sieci w tym przypadku może być realizowane w sposób tradycyjny poprzez odkopanie studni i podłączenie przyłącza. Szczegóły realizacji poszczególnych przyłączy będą określone na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej;

2.    Przyłączenie do sieci energetycznej w pasie drogowym ulicy Pogodnej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Wzdłuż ul. Pogodnej przebiega linia kablowa średniego napięcia SN 20 kV L-432. Usunięcie ewentualnej kolizji wjazdu na działkę z wyżej wymienioną linią jest możliwe na zasadach określonych przez ww. Spółkę, kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje. W przypadkach planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż 2,5 m dla linii kablowej SN 20 kV, należy dokonać uzgodnień branżowych z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Sposób przyłączenia nowego obiektu na przedmiotowej działce uzależniony będzie od wielkości zapotrzebowanej mocy i zostanie określony w warunkach przyłączenia, po złożeniu przez właściciela działki wniosku o przyłączenie;

3.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Wzdłuż działek nr: 40/13, 40/14, 40/15 w ul. Pogodnej Polska Spółka Gazownictwa nie posiada sieci gazowej. Sieć gazowa średniego ciśnienia zlokalizowana jest w ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz w ul. Pogodnej wzdłuż torów kolejowych. W celu podłączenia działki nr 40/14 do sieci gazowej należy wybudować odpowiednio ok. 1000 m i 900 m sieci gazowej. Warunki przyłączenia do sieci gazowej mogą zostać określone, gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego;

4.    Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wzdłuż ulicy Pogodnej przebiega sieć wodociągowa DN125/200 PE100 oraz sieć kanalizacji sanitarnej DN200 PVC. Spółka wykonała dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przejściem przez drogę w kierunku działek nr: 40/15, 40/14, 40/13.

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowa działka, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

działka nr 40/14 o pow. 0,3009 ha, w tym RIIIa  ̶  0,3005 ha, RIIIb – 0,0004 ha 

3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektem według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. 

4.Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego pokrywa nabywca nieruchomości.

6. Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

7.Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH: