English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Pl. Św. Małgorzaty 3/6 - 37,50 m2

Powierzchnia

37,50 m2

Adres

ul. Pl. Św. Małgorzaty 3/6

Cena wywoławcza

45 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

4 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2020.01.24

 

Lokal mieszkalny o pow.  37,50 m2 położony przy ulicy Pl. Św. Małgorzaty 3/6 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. Pl. Św. Małgorzaty 3/6 o powierzchni 37,50  m2, który składa się z:

 

1. pokój 25,30 m2,

2. kuchnia 6,60 m2,

3. przedpokój 5,60 m2.

 


Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z: jednego pokoju, kuchni, przedpokoju o powierzchni 37,50 m² usytuowany na IV piętrze (poddasze) – V kondygnacji budynku wielorodzinnego przy placu św. Małgorzaty nr 3, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 742, obr. 4, AM. 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00012801/8 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działek nr 741 i 743, obr. 4, AM 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023298/8.


WC w częściach wspólnych na klatce schodowej. Pobór wody z pomieszczenia WC.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 742 o powierzchni 346 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. „Śródmieście – północ” dla obszaru G1.5/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy- Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,50 m² stanowi 87,20% ceny nieruchomości i wynosi - 39 239,00 zł
Cena udziału w działce nr 742 o powierzchni 346 m2 (3,35% całości) stanowi 4,27% ceny nieruchomości i wynosi - 1 920,00 zł
Cena udziału w działce nr 741 o powierzchni 143 m2 (3,35% całości) stanowi 1,76% ceny nieruchomości i wynosi - 794,00 zł
Cena udziału w działce nr 743 o powierzchni 549 m2 (3,35% całości) stanowi 6,77% ceny nieruchomości i wynosi - 3 047,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 45 000,00 zł

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działek nr 741 i 743 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

 

Przetarg Nr P-5/II/20 odbędzie się w dniu 25-02-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w wysokości 5 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 19.02.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego -  13 lutego 2020 roku o godz. 9:00

                                                                          

 


 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71