Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Mieszka I 16A/3 - pow. 53,00 m2

Powierzchnia

53,00 m2

Adres

Mieszka I 16A/3

Cena wywoławcza

165000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2022.08.10

 

Lokal mieszkalny o pow. 53,00 m2 położony przy ulicy Mieszka I 16A/3 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 53,00 m², usytuowany na parterze –I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mieszka I nr 16A, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1401, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą
nr SW1S/00018456/6 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1400, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00027098/4.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową  i ogrzewanie pierwotnie piecowe.

W dziale III księgi wieczystej nr SW1S/00027098/4 widnieje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością – działkę nr 142/4 (aktualnie nr 1400) zgodnie z art. 285 kodeksu cywilnego obciąża się służebnością przechodu
i przejazdu w zasięgu niezbędnego dostępu do działek nr 141/21 (aktualnie nr 1402), 141/22 (aktualnie nr 1403) i 141/23 (aktualnie nr 1404). Poza ww. wpisem przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

            Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1401 o powierzchni 251 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Łączna, zatwierdzonym uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r., przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem MW.9 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

            Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-146/2022 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.

            Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,00 m² stanowi 92,89% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                     -  153 270,00 zł

Cena udziału w działce nr 1401 o powierzchni 251 m2 (8,50% całości) stanowi 2,52% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                        -     4 158,00 zł

Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o wartości zero złotych, nr 1400 o powierzchni 457 m2 (8,50% całości) stanowi 4,59% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                                                                      -         7 572,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                              -                        165 000,00 zł

 

            Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1400 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku. Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

Termin oględzin:

17.02.2023 r. godz. 12.30

03.03.2023 r. godz. 12.30


 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) ul. Mieszka I 16A/3 - 53,00 m2 - lokal mieszkalny

- cena wywoławcza- 165 000,00 zł

II przetarg ustny nieograniczony P-18/III/23 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Mieszka I nr 16A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Przetarg Nr P-18/III/23 odbędzie się w dniu 14-03-2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 08.03.2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

wadium 17 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126499,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-18iii23-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-przy-ulicy-m.html

 

Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.