English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Leśna - działka nr 2685/9 z rozpoczętą zabudową budynku usługowego

Powierzchnia

  0,3545 ha

Adres

ul. Leśna

Cena

1 845 000 zł brutto - 1 500 000 zł netto +23% VAT - 345 000 zł

Stan

niezabudowana

Rodzaj działki

Inwestycyjna pod zabudowę mieszkaniowo - usługową

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

-

 

 

Aktualizacja:

2021.08.20

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 2685/9 o pow. 0,3545 ha położona przy ul. Leśnej z rozpoczętą zabudową budynku usługowego. Nieruchomość jest przedmiotem zbycia w drodze przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Dla przedmiotowych Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00080400/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Na przedmiotowej działce znajduje się rozpoczęta budowa budynku usługowego. Zgodnie  z decyzją nr 871/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 roku zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku usługowego hospicjum (kategoria obiektu budowlanego: XI) z oddziałem stacjonarnym i oddziałem opieki długoterminowej o powierzchni użytkowej 1699,1 m2 i kubaturze 7127,5 m3 wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych   i elektrycznych oraz układu komunikacji wewnętrznej, w tym drogi, chodniki, 13 miejsc parkingowych, przewidziana do realizacji w  Świdnicy przy ul. Leśnej, na działce nr 2685/9, AM -12, obręb 0005-Zachód. Zaprojektowano budynek użytkowy, wolnostojący, niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter, I piętro, poddasze użytkowe. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowa, stropy monolityczne żelbetowe, schody monolityczne żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną.

Stopień zaawansowania budowy określono na 27,21%. Wykonano ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, podkład z chudego betonu podposadzkowy, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru, część ścian działowych parteru, strop nad parterem, biegi schodowe z parteru na piętro, część szybu windowego z płytą fundamentową, część kominów parteru i piętra. Zgodnie z wpisami do dziennika budowy ułożono rury kanalizacji sanitarnej (podposadzkowe) na parterze budynku. Na poziomie piętra wykonano część ścian zewnętrznych oraz część ścian nośnych, zewnętrznych za szybem windowym. Wykonano przyłącze energetyczne, przyłącze wodne oraz część kanalizacji deszczowej.

Z ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego dla istniejącej zabudowy wynika, że ogólny stan techniczny wybudowanej części konstrukcji budynku jest dobry i kwalifikuje się do kontynuowania budowy. Budowa posiada czynne pozwolenie na budowę nr 871/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 roku, prowadzony poprawnie dziennik budowy i projekt budowlany.

  


Dostęp do terenu: 
Obsługa komunikacyjna do działki nr 2685/9 odbywać się będzie od strony ulicy Św. Brata Alberta istniejącym zjazdem z tej ulicy.   Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”, który został zatwierdzony uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 roku, gdzie oznaczona jest na rysunku planu symbolem 28.M/U o przeznaczeniu podstawowym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  z dopuszczeniem realizacji obu lub tylko jednego przeznaczenia. Zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunikacji. Dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej tj. usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenie usług pocztowych  i telekomunikacyjnych oraz inne podobne.

 

 

 
Dostępna Infrastruktura techniczna:
Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A..                 

2.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

3.    Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i  Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy.

 

 

Informacje dodatkowe:

- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku  nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

- nieruchomość wolna od obciążeń

 - dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

- przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 - przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi  w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

- koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 


TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Przetarg Nr P-84/X/21 odbędzie się w dniu 19-10-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 300 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 13.10.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124472,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-84x21-na-sprzedaz-nieruchomosci-skladajacej-sie-z-dzialki-nr-2685.html