English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Leśna - działka nr 2685/17 pod zabudowę mieszkaniowo - usługową

Powierzchnia

nr 2685/17 - 0,2069 ha

Adres

ul. Leśna

Cena

do ustalenia 

Stan

niezabudowana

Rodzaj działki

Inwestycyjna pod zabudowę mieszkaniowo - usługową

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

-

 

 

Aktualizacja:

2016.09.14 

 

Lokalizacja:
Teren ulokowany w przy ul. Leśnej , w sąsiedztwie terenu szpitala "LATAWIEC", przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z dopuszczeniem realizacji obu lub tylko jednego przeznaczenia.
 
Dostęp do terenu:
 
Obsługa komunikacyjna do przedmiotowych działek odbywać się będzie poprzez zaprojektowany sięgacz  ul. Leśnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” symbolem 7.KD-L. Aktualnie Gmina Miasto Świdnica posiada pozwolenie na budowę tego sięgacza.


Aktualny MPZP – TAK – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Leśnej”

Przeznaczenie w MPZP:

28.M/U o przeznaczeniu podstawowym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z dopuszczeniem realizacji obu lub tylko jednego przeznaczenia. Zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunikacji.

Dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej tj. usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz inne podobne. Wskaźnik zabudowy wynosi 50%, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%, wysokość zabudowy: II –III kondygnacje nadziemne, do 14 metrów.

Przedmiotowy  teren jest w zasięgu powierzchni wyznaczonej liniami poziomic na rysunku planu, ograniczającej wysokość obiektów naturalnych i sztucznych dla lądowiska śmigłowców sanitarnych.

 

Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A., w zależności od wysokości wnioskowanych mocy przyłączeniowych, przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych oraz ewentualnie rozbudowy sieci 20kV wraz z zabudową stacji transformatorowej;

 

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

 

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 
 
Informacje dodatkowe:
- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.
- działki są wolne od obciążeń,
-w granicach przedmiotowej działek znajduje się sieć energetyczna 3eWN, dla której należy zapewnić dostęp  na wypadek  przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych  i awaryjnych,
- w razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy w uzgodnieniu z ich właścicielami,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowa działka, sklasyfikowana w całości jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy.
- nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu
 
 

 TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH