English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Ks. Bolka Świdnickiego 22/02 - pow. 63,12 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

63,12 m.kw.

Adres

ul. Ks. Bolka Świdnickiego

Cena wywoławcza

210 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2020.08.28

 

Lokal użytkowy o pow. 63,12 m2 położony przy ul. Ks. Bolka Świdnickiego 22/02 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Ks. Bolka Świdnickiego 22 o powierzchni 63,12 m2, który składa się z:

 

1. sala zasadnicza 42,93 m2

2. zaplecze 20,19 m2.

 

 

Media w budynku: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

 

 

 

Wolny lokal użytkowy nr 02 składający się z: sali zasadniczej i zaplecza o powierzchni 63,12 m², usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego nr 22. Wejście do lokalu z chodnika w strefie narożnikowej pomiędzy ulicą Księcia Bolka Świdnickiego a ulicą Jagiellońską.Lokal tenprzeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 659, obr. 4, AM. 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą  nr SW1S/00048738/6. 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 roku „Śródmieście – północ” dla obszaru F1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 

Na umieszczenie nośników reklamowych - reklam ,szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

 

Przetarg Nr P-79/X/20 odbędzie się w dniu 01-10-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 21 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 25.09.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123097,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-79x20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-02-przy-ulicy-ksiec.html

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71