English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. Kliczkowska - działka nr 126 pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

Powierzchnia

0,2330  ha

Adres

ul. Kliczkowska 

Cena

120 000 zł +23%VAT

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

inwestycyjna - zabudowa mieszkaniowo-usługowa 

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

 

 

Aktualizacja:

2017.10.04


Lokalizacja:

Działka nr  126 o pow. 0,2330 ha położona jest przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy (Obręb 3, AM 7). Stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Świdnica do dnia 05.12.2089 roku. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00043687/8.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 roku wynoszą 2 100,48 zł. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 


Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna  odbywać się będzie zjazdem na działkę nr 1777 – droga publiczna ul. Kliczkowska. Na projektowane zjazdy z ul. Kliczkowskiej należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy. 

Aktualny MPZP - Tak - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru „Zarzecze II”, który został zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014 roku, 

Przeznaczenie w MPZP:   3.M/U z przeznaczeniem podstawowym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z dopuszczeniem realizacji obu lub tylko jednego przeznaczenia, dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej. Poprzez pojęcie usług użyteczności publicznej rozumie się usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz inne podobne.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  wysokość zabudowy: do 14 metrów, do IV kondygnacji nadziemnych,

- geometria dachu: dach płaski,

 

- układ zabudowy równoległy lub prostopadły do istniejącej zabudowy lub linii zabudowy. 


Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A..W zależności od wysokości wnioskowanych mocy przyłączeniowych poszczególnych obiektów, przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych;

 

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość może być zasilona z sieci niskiego ciśnienia  DN 150 zlokalizowanej przy ul. Kliczkowskiej oddalonej od tego terenu o około 130 metrów lub sieci średniego ciśnienia De 125 zlokalizowanej przy ul. Kliczkowskiej oddalonej od tego terenu o około 400 metrów. W celu doprowadzenia paliwa gazowego do zasilenia obiektów należałoby wybudować gazociąg wraz z przyłączami;

 

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Istnieje możliwość podłączenia ww. działek do istniejących sieci wod. – kan. zlokalizowanych na tych działkach tj. sieci wodociągowej w110mm i sieci kanalizacji sanitarnej ks400mm;

 

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

Informacje dodatkowe:

- Przedmiotowa działka stanowiła dotychczas teren użytkowany jako parking samochodowy. Położona jest w pobliżu rzeki Bystrzycy w odległości około 38 m od obwałowań pasa brzegowego rzeki;

 

 

- Na podstawie Map Zagrożenia Powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a przekazanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  ustalono, że działka nr 126 zlokalizowana jest w granicach obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i znajdują się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, co skutkuje ograniczeniami w ich zabudowie i zagospodarowaniu, zatem obowiązują zakazy określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne;

 

 

- Zakazy dotyczą lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym                 w szczególności ich składowania. Ponadto zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym min. budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót. Z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej od ww. zakazów należy wystąpić do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu razem  z charakterystyką planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót oraz mapą sytuacyjno – wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót.  

 

 

W związku z tym, że przez przedmiotową działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj: energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej  to należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. Dla istniejących sieci:  wodociągowej w110mm i  kanalizacji sanitarnej ks400mm zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy  w uzgodnieniu z ich właścicielami;

 

 

- Teren jest w części zadrzewiony, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy;

 

 

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działki obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie  budynku w stanie surowym zamkniętym;

 

 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.;

 

 

- Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;

 

 

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości;

 

 

  

 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 


 

Przetarg Nr P-101/XI/17 odbędzie się w dniu 07-11-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

 

Wadium w wysokości 20 000 zł winno być wniesione do dnia 31-10-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=880yy7aoa2.qtsuzyaoa1