English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Janusza Korczaka - działka nr 1837/6 o pow. 0,2421 ha pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

Powierzchnia

 0,2421 ha

Adres

przy ul. Janusza Korczaka

Cena

450 000,00 zł +23% VAT

Stan

niezabudowany/nie użytkowany

Rodzaj działki

zab. mieszkaniowo-usługowa

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

-

 

Aktualizacja:

2021.08.20

 

Przedmiotem sprzedaży jest   nieruchomość gruntowa, składająca się z działki nr 1837/6 o powierzchni 0,2421 ha,  położona przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy  pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

 

 Dostęp do terenu: 

Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie wyłącznie przez działkę nr 1837/5 z drogi publicznej ul. Janusza Korczaka.Aktualny MPZP Tak 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru ,,ulicy Leśnej”, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 roku przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 26.M/U ̶ tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej jako szeregowej. Dopuszcza się realizację obu lub tylko jednego przeznaczenia. Zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunikacji np. warsztatów samochodowych, baz transportowych itp. Zakazuje się lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych. Dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej tj. usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz inne podobne.

 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

·         realizacja funkcji mieszkaniowej wymaga wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony dróg 1÷3.KD-Z,

  • wysokość zabudowy: do 14 m, II÷IV kondygnacje nadziemne,
  • szerokość elewacji frontowej budynku lub szeregu zabudowy: 50÷80 m,
  • geometria dachu: dach stromy, symetryczny, minimum czterospadowy albo dach mansardowy, przyjmując w obrębie jednej nieruchomości tę samą geometrię dachu,
  • nachylenie głównych połaci dachowych: 33˚ z tolerancją 10 %,
  • układ zabudowy: minimum 70% zabudowy (wskaźnikiem jest powierzchnia  zabudowy obiektów kubaturowych) winno być usytuowane równolegle do nieprzekraczalnych linii zabudowy poprowadzonych wzdłuż drogi 4.KD-D,
  • elewacje w kolorach pastelowych z włączeniem kolorów: niebieskiego, czerwieni, fioletu.

 

 

Dostępna Infrastruktura techniczna

Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy;

2.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 20 kV, 0,4 kV oraz budowy stacji transformatorowej w obrębie działki.

3.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

4.    Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Istnieje możliwość podłączenia ww. działki do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicy Janusza Korczaka.

 

 

Informacje dodatkowe:

  - dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00044644/2. Działy III i IV tej księgi wieczystej są wolne od wpisów;

 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowa działka, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

1)  działka nr 1837/6 o pow. 0,2421 ha ha, w tym RIIIa – 0,2239 ha - przez działkę nr 1837/6 przebiegają sieci infrastruktury technicznej: energia elektryczna, sieć wodociągowa woD150,

kanalizacja sanitarna ksD150, ksD110 oraz sieć gazowa gsD125. W związku z powyższym winna być ustanowiona

służebność przesyłu na rzecz właściciela ww. sieci wraz z prawem dostępu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych,

remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

 

 

- dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie  budynku  w stanie surowym zamkniętym.

 

- dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. Przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Przedmiotowa działka nie stanowi gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi  w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 

 

TERMINY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

Przetarg Nr P-81/IX/21 odbędzie się w dniu 28-09-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Wadium w wysokości 50 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 22.09.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124437,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-81ix21-na-sprzedaz-dzialki-nr-18376-o-powierzchni-02421-ha-polozon.html