English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. 1 Maja działka nr 1094 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami

Powierzchnia

0,1128 ha

Adres

ul. 1 Maja

Cena

do ustalenia 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

---

Inne

---

 

Aktualizacja:

2017.10.25

 

Lokalizacja:
Teren ulokowany w centrum miasta przy ul. 1 Maja, obręb Śródmieście, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.


Dostęp do terenu:
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ul. 1 Maja za pomocą istniejącego zjazdu.
W przypadku konieczności zmiany lokalizacji zjazdu Nabywca zobowiązany jest do uzyskania decyzji lokalizacyjnej na zjazd oraz uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Aktualny MPZP - TAK

Przeznaczenie:
J1.4/UM - przeznaczenie podstawowe:tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, przeznaczenie dopuszczone: obiekty zamieszkiwania zbiorowego, obiekty i lokale usługowe oraz zieleń urządzona.
Zgodnie z ustaleniami planu istnieje możliwość lokalizacji funkcji usługowych przede wszystkim w parterach budynków, z dopuszczeniem przystosowania do tych funkcji innych kondygnacji, lokalizacja budynków usługowych samodzielnych i zintegrowanych z budynkami usługowo - mieszkaniowymi.

Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.,
w zależności od wysokości wnioskowanych mocy przyłączeniowych poszczególnych obiektów oraz kierunku zagospodarowania terenu, przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych.

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Istnieje możliwość podłączenia działki nr 1094 do istniejącego gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia położonego w ul. 1 Maja.

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnych na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Istnieje możliwość podłączenia działki nr 1094 do istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. 1 Maja.

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.


Informacje dodatkowe:
- teren ma regularny kształt,

dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00045452/6, gdzie w dziale III wpisane są dwie służebności gruntowe tj. droga konieczna polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 1088 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek nr 1085 i 1086 – nie dotyczące działki nr 1094;
- przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w strefie o symbolu Aa ochrony archeologicznej terenów - są to tereny potencjalnych znalezisk, gdzie obowiązuje zasada nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu budów,

- w związku z tym, że przez działkę nr 1094 przebiega fragment sieci wodociągowej wA40 , do której należy zapewnić dostęp na  wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych,


- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę,
- aktualnie działka nr 1094 jest niezagospodarowana, znajduje się na niej budynek po byłym warsztacie samochodowym, który przeznaczony jest do likwidacji na koszt nabywcy,

- teren jest w części zadzrewiony i zakrzaczony, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy.
  

 

 TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO