English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. 1 Maja działka nr 1094 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami

Powierzchnia

0,1128 ha

Adres

ul. 1 Maja

Cena

160 000 zł +23% VAT 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

---

Inne

---

 

Aktualizacja:

2018.04.11

 

Lokalizacja:
Teren ulokowany w centrum miasta przy ul. 1 Maja, obręb Śródmieście, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.


Dostęp do terenu:
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ul. 1 Maja za pomocą istniejącego zjazdu.
W przypadku konieczności zmiany lokalizacji zjazdu Nabywca zobowiązany jest do uzyskania decyzji lokalizacyjnej  w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Aktualny MPZP - TAK

Przeznaczenie:
J1.4/UM - przeznaczenie podstawowe:tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, przeznaczenie dopuszczone: obiekty zamieszkiwania zbiorowego, obiekty i lokale usługowe oraz zieleń urządzona.
Zgodnie z ustaleniami planu istnieje możliwość lokalizacji funkcji usługowych przede wszystkim w parterach budynków, z dopuszczeniem przystosowania do tych funkcji innych kondygnacji, lokalizacja budynków usługowych samodzielnych i zintegrowanych z budynkami usługowo - mieszkaniowymi.

Parametry i wskaźniki dla przedmiotowego terenu:

1) procent terenów zabudowanych – do 80%;

2) procent terenów biologicznie czynnych – indywidualny ;

3) wysokość zabudowy:

- od 3 do 5 kondygnacji, dotyczy zabudowy w pierzei min. ul. 1 Maja – do 17 metrów;

- od 1 do 3 kondygnacji, dotyczy zabudowy od strony terenów komunikacji pieszej i rowerowej o symbolu J1.5/KDX – do 10 metrów;

4) dachy w nowych budynkach:

- zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy ul. 1 Maja – wielospadowe lub płaskie, należy dostosować do charakteru zabudowy pierzejowej oraz bezpośredniego sąsiedztwa kamienic;

 

- zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy oraz od strony terenów komunikacji pieszej i rowerowej J1.5/KDX wielospadowe o nachyleniach połaci dachowych od 20 do 45 stopni. Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.,
w zależności od wysokości wnioskowanych mocy przyłączeniowych poszczególnych obiektów oraz kierunku zagospodarowania terenu, przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych.

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Istnieje możliwość podłączenia działki nr 1094 do istniejącego gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia położonego w ul. 1 Maja.

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnych na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Istnieje możliwość podłączenia działki nr 1094 do istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. 1 Maja.

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.


Informacje dodatkowe:
- teren ma regularny kształt,

dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00045452/6, gdzie w dziale III wpisane są dwie służebności gruntowe tj. droga konieczna polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 1088 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek nr 1085 i 1086 – nie dotyczące działki nr 1094;
- przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w strefie o symbolu Aa ochrony archeologicznej terenów - są to tereny potencjalnych znalezisk, gdzie obowiązuje zasada nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu budów,

- w związku z tym, że przez działkę nr 1094 przebiega fragment sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej (przyłącza); 


- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę,
- aktualnie działka nr 1094 jest niezagospodarowana, znajduje się na niej budynek po byłym warsztacie samochodowym, który przeznaczony jest do likwidacji na koszt nabywcy,

- teren jest w części zadzrewiony i zakrzaczony, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie zadrzewień staraniem i na koszt nabywcy.
  

 

 TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Przetarg Nr P-37/V/18 odbędzie się w dniu 22-05-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

 

Wadium w wysokości  30 000,00 zł  winno być wniesione do dnia 16-05-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje –

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=n1sj35es62.uv8m47es61