English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

TERENY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ PRZY UL. POGODNEJ - 3 działki pod zabudowę jako tereny pod obiekty usługowe, produkcyjne, magazynowe, bazy i składy

Powierzchnia

- nr 1113/11 o pow. 1,0000 ha

- nr 1113/12 o pow. 0,4581 ha

- nr 1113/13 o pow. 3,3339 ha 

Adres

ul. Pogodna 


Cena

- nr 1113/11 - 700 000 zł  +23% VAT 

- nr 1113/12 - 350 000 zł +23% VAT 

- nr 1113/13 - 2 000 000 zł 

+23% VAT 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

tereny aktywizacji gospodarczej 

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy: 70% pow. działek

Inne

-----

 

Aktualizacja:

2020.12.21

Lokalizacja:
Trzy działki położone przy ulicy Pogodnej jako tereny aktywizacji gospodarczej, na których mogą być realizowane obiekty usługowe, produkcyjne, magazynowe, bazy i składy 

 

1. nr 1113/11 o powierzchni 1,0000 ha - cena wywoławcza do I przetargu nieograniczonego -                           700 000 zł +23% VAT 

2. nr 1113/12 o powierzchni 0,4581 ha - cena wywoławcza do I przetargu nieograniczonego -                          350 000 zł +23% VAT 

3. nr 1113/13 o powierzchni 3,3339 ha - cena wywoławcza do I przetargu nieograniczonego -                         2 000 000 zł +23% VAT 

 

 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych działek odbywać się będzie indywidualnymi zjazdami z drogi publicznej ul. Pogodnej. Na projektowane zjazdy z ul. Pogodnej należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

Aktualny MPZP - Tak

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego – Pogodnej, która została zatwierdzona uchwałą Nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011 roku przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 1P z przeznaczeniem podstawowym jako tereny aktywizacji gospodarczej  wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zielenią urządzoną. Tereny aktywizacji gospodarczej to tereny, na których realizowane mogą być obiekty usługowe, produkcyjne, magazynowe, bazy i składy.

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

·         maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15m licząc do okapu dachu lub w przypadku dachów płaskich do górnej krawędzi elewacji,

·         maksymalny wskaźnik zabudowy: 70 % powierzchni działek,

·         minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20 % powierzchni działek,

·         dachy płaskie lub dwuspadowe o spadkach do 20°.

 

 

Część  powierzchni działek nr: 1113/11 i 1113/12 objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej „K” chronionego krajobrazu, w obrębie której obowiązują wymogi konserwatorskie:

·         ustala się wymóg dostosowania wysokości, skali i formy nowej zabudowy   w sposób nie przesłaniający historycznej sylwety miasta;

·         nie dopuszcza się lokalizacji konstrukcji wieżowych, lokalizacji masztów  i innych dużych urządzeń kolidujących z krajobrazem kulturowym;

 

·         nie dopuszcza się stosowania wyróżniającej się z na tle sylwety miasta kolorystyki dachów, ustala się stosowanie kolorystki dachów utrzymanej  w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości.

 

 Dostępna Infrastruktura techniczna:

 Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy;

2.    Przyłączenie do sieci energetycznej w pasie drogowym ulicy Pogodnej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie wymagać będzie rozbudowy sieci 20 kV, 0,4 kV oraz budowy stacji transformatorowej w obrębie działek;

3.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej, której miejscem wpięcia może być gazociąg średniego ciśnienia w ul. Pogodnej oddalony od nieruchomości ok. 900 m, bądź gazociąg średniego ciśnienia w ul. Władysława Sikorskiego oddalony od nieruchomości ok. 800 m;

4.    Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 


 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku przedmiotowe działki, podlegają wyłączeniu  z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

1)  działka nr 1113/11 o pow. 1,0000 ha, w tym RIIIa – 0,6857 ha, RIIIb  ̶  0,2758 ha, R IVa  ̶  0,0385 ha

2)   działka nr 1113/12 o pow. 0,4581 ha, w tym RIIIa  ̶  0,2822 ha, RIIIb – 0,1759 ha

3)   działka nr 1113/13 o pow. 3,3339 ha, w tym RIIIa  ̶  2,7086 ha, RIIIb – 0,6253 ha.

 

3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

4.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

6. Przez działki nr: 1113/11, 1113/12 i 1113/13 przebiega bezpośrednio wzdłuż granicy działek z drogą gminną ul. Pogodną sieć telekomunikacyjna, W związku z powyższym należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych

 

 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

  

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

marzec 2021 r.