English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowychTEREN POD OSIEDLE MIESZKANIOWE przy ul. Kosynierów i Parkowej w Świdnicy


Lokalizacja:
Działki położone w Świdnicy przy ul. Kosynierów i Podchorążych, dotychczas użytkowane jako boisko piłkarskie

Dostęp do terenu: 
Obsługa komunikacyjna do działek nr 3210, 338/4 i 338/5 odbywać się będzie od strony ul. Kosynierów za pomocą istniejących zjazdów, natomiast do działki nr 3209  zaprojektowanym przez Nabywcę zjazdem od ulicy Parkowej po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, który został zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r. , gdzie oznaczone są na rysunku planu symbolem  1MW-U/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług tj.:

1)      zamieszkiwanie;

2)      usługi podstawowe;

3)      obiekty upowszechniania kultury;

4)      wystawy i ekspozycje;

5)      obiekty kształcenia dodatkowego;

6)      usługi zdrowia;

7)      hotele;

8)      zieleń;

9)      urządzenia infrastruktury technicznej;

10)  infrastruktura drogowa.

 

Przeznaczenie, o którym mowa w pkt. od 2 do 6 dopuszcza się wyłącznie w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem obszarzu wydzielenia wewnętrznego oznaczonego symbolem (H), znajdującego się na działce nr 3210, gdzie istnieje możliwość realizacji budynków usługowych wolnostojących. Na działce nr 338/5 istnieje obowiązek usytuowania skweru w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym symbolem (Z).

 

Dla przedmiotowego terenu została opracowana „Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Parkowej – Podchorążych”, zgodnie z którą nastąpiło wydzielenie poszczególnych działek.

 


Dostępna Infrastruktura techniczna:
Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych oraz ewentualnie rozbudowy sieci 20 kV wraz z zabudową stacji transformatorowej.

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Na działce nr 3209, tuż przy północnozachodniej granicy, będzie przebiegał gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy De-125.

3.      Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

    

Przez teren działki nr 338/5 przebiegają fragmenty sieci kanalizacji, które w razie kolizji z projektowaną zabudową winny być przełożone na koszt nabywcy w uzgodnieniu z ich właścicielem. Przez teren działki nr 3209 przebiegają fragmenty sieci wodociągowej, które w razie kolizji  z projektowaną zabudową winny być przełożone na koszt nabywcy oraz słupy betonowe po nieczynnych lampach oświetleniowych do usunięcia staraniem i na koszt nabywcy.


Informacje dodatkowe:

- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

- nieruchomość wolna od obciążeń

 

Uwagi:
sprzedaż w drodze przetargów nieoraniczonych