English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

TEREN POD OSIEDLE MIESZKANIOWE przy ul. Kosynierów i Hetmańskiej w Świdnicy - działki nr 338/4, 338/5

 

Przedmiotem sprzedaży są dwie działki: 

 

 

-        działka nr 338/4 o powierzchni 1,0243 ha – 1 840 000,00 zł +23% VAT 

 

-        działka nr 338/5 o powierzchni 1,0975 ha – 1 965 000,00 zł +23% VAT 

 

Lokalizacja:
Działki położone w Świdnicy przy ul. Kosynierów i Podchorążych, dotychczas użytkowane jako boisko piłkarskie

 

Dostęp do terenu: 
Obsługa komunikacyjna do działek nr  338/4 i 338/5 odbywać się będzie od strony ul. Kosynierów za pomocą istniejących zjazdów.Aktualny MPZP - TAK

Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, który został zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r. , gdzie oznaczone są na rysunku planu symbolem  1MW-U/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług tj.:

1)      zamieszkiwanie;

2)      usługi podstawowe;

3)      obiekty upowszechniania kultury;

4)      wystawy i ekspozycje;

5)      obiekty kształcenia dodatkowego;

6)      usługi zdrowia;

7)      hotele;

8)      zieleń;

9)      urządzenia infrastruktury technicznej;

10)  infrastruktura drogowa.

 

Przeznaczenie, o którym mowa w pkt. od 2 do 6 dopuszcza się wyłącznie w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych . Na działce nr 338/5 istnieje obowiązek usytuowania skweru w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym symbolem (Z).

 

Dla przedmiotowego terenu została opracowana „Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Parkowej – Podchorążych”, zgodnie z którą nastąpiło wydzielenie poszczególnych działek.

 


Dostępna Infrastruktura techniczna:
Określenie technicznych warunków podłączenia  do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

 

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci wymagać będzie rozbudowy sieci 0,4 kV z pobliskich stacji transformatorowych oraz ewentualnie rozbudowy sieci 20 kV wraz z zabudową stacji transformatorowej.

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Na działce nr 3209, tuż przy północnozachodniej granicy, będzie przebiegał gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy De-125.

3.      Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

    

W związku z tym, że przez działkę nr  338/5 przebiega sieć gazowa i sieci kanalizacji deszczowej  to należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. Dla istniejącej w działce nr 338/5  sieci kanalizacji deszczowej zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Miasto Świdnica.

W razie kolizji z projektowaną zabudową występujące sieci winny być przełożone na koszt nabywcy      w uzgodnieniu z ich właścicielami. 


Informacje dodatkowe:

- zastrzega się  prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

- nieruchomość wolna od obciążeń

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

1.  działka nr 338/4 o pow. 1,0243 ha - 1 840 000,00 zł +23% VAT - Wadium: 300 000,00 zł  - Licytacja godz. 10:00

2. działka nr 338/5 o pow. 1,0975 ha - 1 965 000 zł +23% VAT - Wadium 300 000,00 zł - Licytacja godz. 10:30

 

 

 

 

 Wadium w ww. wysokościach na kazdą z działek winno być wniesione do dnia 20-03-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Przetarg Nr P-6/III/19 odbędzie się w dniu 26-03-2019 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

 Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,120249,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-6iii19-na-sprzedaz-dzialek-polozonych-w-swidnicy-przy-ulicy-kos.html