English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Kompleks ośmiu działek budowlanych przy ul. Sudeckiej razem z drogą wewnętrzną

Powierzchnia

- w opisie nieruchomości 

Adres

ul. Sudecka

(rejon ul. Bystrzyckiej i Westerplatte )

Cena

770 000 zł +23% VAT

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek

Inne

-----

 

Aktualizacja:

2018.05.025

Lokalizacja:
Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks ośmiu działek budowlanych: 

1.       działka nr 1068/20 o pow. 0,0841 ha

2.       działka nr 1068/21 o pow. 0,1885 ha

3.       działka nr 1068/22 o pow. 0,1448 ha

4.       działka nr 1068/23 o pow. 0,1215 ha

5.       działka nr 1068/24 o pow. 0,1111 ha

6.       działka nr 1068/25 o pow. 0,0743 ha

7.       działka nr 1068/26 o pow. 0,0984 ha

8.       działka nr 1068/27 o pow. 0,0841 ha

 

o łącznej pow. 0,9068 ha, położony  przy ul. Sudeckiej w Świdnicy , jako jeden przedmiot sprzedaży,  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ww. kompleks działek zostanie sprzedany łącznie z działką nr 1068/28 o powierzchni 0,1164 ha stanowiącą drogę wewnętrzną, niezbędną dla obsługi komunikacyjnej poszczególnych działek.

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna kompleksu działek  od nr 1068/20 do nr 1068/27 odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną – działkę nr 1068/28 do drogi publicznej ulicy Sudeckiej – działki nr 1069.  Nabywca kompleksu działek od nr 1068/20 do nr 1068/27 jest zobowiązany do wykonania uzbrojenia technicznego poszczególnych działek a także do urządzenia działki nr 168/28 jako drogi wewnętrznej obsługującej te działki. 

 

Aktualny MPZP - Tak

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki od nr 1068/20 do nr 1068/27 oznaczone są na rysunku planu symbolem 8MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6m od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 10KD(D) i linii rozgraniczającej ciąg pieszo- jezdny o symbolu 4KPJ,

-  budynki winny być sytuowane ścianą frontową równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, a na zakończeniu sięgaczy budynek wolnostojący lub bliźniaczy należy zlokalizować symetrycznie na osi drogi wewnętrznej.

 

Działka nr 1068/28 oznaczona jest symbolem 7KDW - – teren dróg wewnętrznych, dla którego ustala się: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12m, ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, minimalna szerokość jezdni 6m;dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych oraz realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi.

 Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

Gminę Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej - działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD/D) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowała  budowę  niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.       Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,

2.       Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa   Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego  w ulicy Bystrzyckiej,

3.       Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 

4.       Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część przedmiotowych działek, sklasyfikowanych jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

1)          działka nr 1068/20 o powierzchni 0,0841 ha, w tym RIIIa – 0,0816 ha

2)          działka nr 1068/21 o powierzchni 0,1885 ha, w tym RIIIa – 0,0086 ha

3)          działka nr 1068/25 o powierzchni 0,0743 ha, w tym RIIIa – 0,0130 ha

4)          działka nr 1068/26 o powierzchni 0,0984 ha, w tym RIIIa – 0,0947 ha

5)                 działka nr 1068/27 o powierzchni 0,0841 ha, sklasyfikowana w całości jako  RIIIa

6)          działka nr 1068/28 o powierzchni 0,1164 ha, w tym RIIIa – 0,0565 ha


3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

4.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

  

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH