English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowych8 działek budowlanych przy ul. Sudeckiej z udziałem w drodze wewnętrznej

Powierzchnia

- w opisie nieruchomości 

Adres

ul. Sudecka

(rejon ul. Bystrzyckiej i Westerplatte )

Cena

w opisie nieruchomości 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek

Inne

-----

 

Aktualizacja:

2016.08.02

Lokalizacja:
Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 1.      działka nr 1068/20 o pow. 0,0841 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28  – 100 000,00 zł +23% VAT

2.      działka nr 1068/21 o pow. 0,1885 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28  – 190 000,00 zł +23% VAT 

3.      działka nr 1068/22 o pow. 0,1448 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28  – 150 000,00 zŁ+23% VAT  

4.        działka nr 1068/23 o pow. 0,1215 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28  – 125 000,00 zł +23% VAT

 

5.      działka nr 1068/24 o pow. 0,1111 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28 – 115 000,00 zł +23% VAT

  

6.      działka nr 1068/25 o pow. 0,0743 ha  z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28 – 90 000,00 zł +23% VAT


7.      działka nr 1068/26 o pow.  0,0984 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28  – 115 000,00 zł +23% VAT 

 

8.      działka nr 1068/27 o pow.  0,0841 ha z udziałem w wysokości 1/8 w działce nr 1068/28 100 000,00 zł +23% VAT 

 

Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działek od nr 1068/20 do nr 1068/27 odbywać się będzie  poprzez drogę wewnętrzną – działkę nr 1068/28 do drogi publicznej ulicy Sudeckiej.  

Nabywcy działek od nr 1068/20 do nr 1068/27 są zobowiązani do wykonania uzbrojenia technicznego poszczególnych działek, a także do urządzenia działki nr 168/28 jako drogi wewnętrznej obsługującej te działki. 

 

Aktualny MPZP - Tak

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolami: 

8MN – działki od nr 1068/20 do nr 1068/27 

    z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi; maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu, maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek;

 

7KDW – działka nr 1068/28 – teren dróg wewnętrznych.

 Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

Gminę Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej - działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD/D) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowała  budowę  niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami będzie wybudowana trafostacja dla obsługi całego osiedla;                          

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Bystrzyckiej,

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część przedmiotowych działek, sklasyfikowanych jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

1)          działka nr 1068/20 o powierzchni 0,0841 ha, w tym RIIIa – 0,0816 ha

2)          działka nr 1068/21 o powierzchni 0,1885 ha, w tym RIIIa – 0,0086 ha

3)          działka nr 1068/25 o powierzchni 0,0743 ha, w tym RIIIa – 0,0130 ha

4)          działka nr 1068/26 o powierzchni 0,0984 ha, w tym RIIIa – 0,0947 ha

5)                 działka nr 1068/27 o powierzchni 0,0841 ha, sklasyfikowana w całości jako  RIIIa

6)          działka nr 1068/28 o powierzchni 0,1164 ha, w tym RIIIa – 0,0565 ha


3. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

4.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

  

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH