English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

!Działka budowlana nr 515 o pow. 0,0903 ha przy ul. Przelotowej w Świdnicy (wcześniejszy nr 5/5)

Powierzchnia

0,0903 ha 

Adres

przy ul. Przelotowej

Cena

do ustalenia 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

 

Inne

-

 

Aktualizacja:

2017.09.21

 Działka nr 515 (wcześniejszy nr 5/5) o pow. 0,0903 ha położona przy ul. Przelotowej w Świdnicy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

 

Lokalizacja:
Tereny ulokowane w strefie peryferyjnej, przy południowej granicy miasta, przy ul. Przelotowej, Obr 6-Kraszowice, w rejonie ul. Bystrzyckiej,
 

Dostęp do terenu:
- zapewnia ulica Przelotowa łącząca się z ulicą Bystrzycka ( droga powiatowa, nawierzchnia bitumiczna, szer.7 m)  i Westerplatte – (droga wojewódzka, nawierzchnia bitumiczna, o szer. 7m). Opisany układ drogowy łączy się poprzez ul. Wrocławską i Łączną  (w ciągu drogi wojewódzkiej  382 ) z  drogą krajową nr 35 (  Wrocław -Jelenia Góra, w kierunku autostrady A4).

Obsługa komunikacyjna działki nr 515 odbywać się będzie od strony drogi publicznej ul. Przelotowej – działki nr 514. Na projektowany zjazd z ul. Przelotowej należy uzyskać decyzję lokalizacyjną w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Aktualny MPZP - Tak

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego: od wschodu ulicą Bystrzycką, od południa linią kolejową, pasem drogowym obwodnicy drogi krajowej nr 35 wyznaczonym w „Koncepcji programowo – przestrzennej obejścia miasta Świdnica”, granicą administracyjną miasta, od zachodu granicą administracyjną miasta, od północy ulicą Słowiańską, liniami kolejowymi i ulicą Przelotową, który został zatwierdzony uchwałą nr LI/512/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r., przedmiotowa działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 9MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające: usługi realizowane jako wbudowane – do 30 % powierzchni użytkowej obiektu o funkcji podstawowej, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, parkingi. Ponadto w planie ustalono parametry zabudowy o funkcji podstawowej:

·         kubatura: do 2500 m³,

·         wysokość budynku: do 12 m – do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze,

 

·         geometria dachu: kierunek głównej kalenicy obiektu równoległy do frontowej granicy działki, spadki połaci 35÷45 stopni. 

 

Dostępna Infrastruktura techniczna:

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.;

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ;

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

W granicach przedmiotowej działki przebiega sieć gazowa gA100 , dla której należy zapewnić dostęp na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.


 

W związku z planowaną zabudową na działce nr 515 minimalna odległość od osi gazociągu powinna wynosić 1,5 m zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2016 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

 

 

W przypadku kolizji z planowaną zabudowa istnieje możliwość przełożenia gazociągu w granicach działki nr 515 kosztem i staraniem nabywcy w uzgodnieniu z właścicielem sieci – Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. , do którego należy wystąpić o wydanie technicznych warunków przełożenia gazociągu. Ponadto Gmina Miasto Świdnica uzgodniła z Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. , że sieć gazową należy zaprojektować w drodze oznaczonej w ww. planie zagospodarowania przestrzennego KD-L1/2 (działka nr 516) w odległości 0,5 – 1,0 metra od granicy działki nr 515. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje przełożyć sieć na swój koszt w 2019 roku.

 Informacje dodatkowe:

- przedmiotowa działka położona przy ul. Przelotowej w Świdnicy, tuż przy torach kolejowych, stanowi teren dotychczas nieużytkowany i niezagospodarowany. Działka aktualnie jest zadrzewiona i zakrzewiona, w przypadku kolizji z projektowaną zabudową usunięcie wszelkiej roślinności staraniem i na koszt nabywcy; 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku działka nr 515  sklasyfikowana jako RIIIa – 0,0656 ha i RIIIb – 0,0247 ha, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy. 

 

zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.

 

 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

MapaPokaż Grunty na większej mapie