English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

! DZIAŁKA BUDOWLANA przy ul. Sudeckiej w Świdnicy Nowe osiedle mieszkaniowe "Na Wzgórzu" - działka nr 1068/51

Powierzchnia

0,1380 ha

Adres

przy ul. Sudeckiej - rejon ul. Westerplatte - Bystrzyckiej

Cena

w opisie nieruchomosci 

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

---

 

Aktualizacja:

2020.05.28

Lokalizacja:


Działka budowlana  położona przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 

 działka nr 1068/51 o powierzchni 0,1380 ha202 950,00 zł brutto tj. 165 000,00 zł netto + 23% VAT 37 950,00 zł

 

 

 

 

Dostęp do terenu:

 

Obsługa komunikacyjna działki  1068/51 odbywać się będzie jako wpięcie z drogi wewnętrznej – działka nr 1068/52 (oznaczona na rysunku planu symbolem 5KDW) do drogi publicznej ulicy Sudeckiej – działki nr 1069,  w związku z czym działka nr 1068/52 zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela każdej z działek budowlanych. Ekwiwalent za ustanowienie ww. służebności został uwzględniony w cenie sprzedaży.

 W uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy istnieje możliwość ustalenia obsługi komunikacyjnej  działki  nr 1068/51 bezpośrednio z drogi publicznej ul. Sudeckiej.

 

Aktualny MPZP - Tak

 

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowa działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 8MN z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz   z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-  maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu,

-  maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek,

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% - powierzchni działek,

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30° do 45°, dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe.

Nieprzekraczalne linie zabudowy: 8m od linii rozgraniczającej dróg o symbolu KDW oraz 6 m  od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 10KD(D) i linii rozgraniczającej ciąg pieszo – jezdny  o symbolu 4KPJ. Budynki winne być sytuowane ścianą frontową równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, a na zakończeniu sięgaczy budynek wolnostojący lub bliźniaczy należy zlokalizować symetrycznie na osi drogi wewnętrznej.Dostępna Infrastruktura techniczna:

 

Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej - działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD(D)) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowała  budowę  niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ulicy Sudeckiej.

 

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybuduje sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze wewnętrznej – działce nr 1068/52  w terminie do końca II kwartału 2020 roku w zależności od warunków pogodowych. Po wybudowaniu ww. uzbrojenia podziemnego przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wykona kanalizację deszczową oraz nawierzchnię ww. drogi wewnętrznej  w postaci nietrwałej ulepszonej w terminie do końca 2020 r.

 

 

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.    Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Dla obsługi całego osiedla została wybudowana na działce nr 1070/26 stacja transformatorowa,                      

2.    Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanego gazociągu w sięgaczu ul. Sudeckiej – działce nr 1068/52,

3.    Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłączenie będzie możliwe do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonych w ulicy Sudeckiej oraz do projektowanych sieci w sięgaczu ul. Sudeckiej – działce nr 1068/52,

4.    Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i  Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego  w Świdnicy.

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie

z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie

rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez

nabywcę.

3.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

5. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją Starosty wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

6.Przedmiotowe działki nie stanowią gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi  w rozumieniu przepisów z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH