English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowych!! DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Sudeckiej (rejon ulic Bystrzycka - Westerplatte) - 30% obniżka cen z I przetargów

 

Powierzchnia

 9 działek budowlanych

Adres

ul. Sudecka - rejon ul. Bystrzycka – Westerplatte  

Cena

W opisie nieruchomości  

Stan

niezabudowana/nieużytkowana

Rodzaj działki

mieszkaniowa jednorodzinna  

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

Maksymalny wskaźnik zabudowy 50% pow. działki

Inne

-

 

 

Aktualizacja:

2017.02.09

Lokalizacja:
Działki budowlane  położone przy ul. Sudeckiej  - rejon ulic Bystrzyckiej i Westerplatte w Świdnicy ( obręb 6, AM 11) tj:

 

 

 

30% OBNIŻKA CEN WYWOŁAWCZYCH z I przetargów nieograniczonych: 

 

Aktualne ceny wywoławcze do kolejnych przetargów nieograniczonych 

 

1. nr 1068/13  o pow.0,1735 ha - 143 500,00 zł +23% VAT

2. nr 1068/14 o pow. 0,1752 ha - 143 500,00 zł +23% VAT

3. nr 1068/15 o pow. 0,1828 ha -150 500,00 zł +23% VAT

4. nr 1070/2 o pow. 0,1633 ha - 147 000,00 zł +23% VAT

5.nr 1070/5 o pow. 0,1775 ha - 161 000,00 zł +23% VAT

6.nr 1070/6 o pow. 0,1582 ha - 140 000,00 zł +23% VAT

7.nr 1070/7 o pow. 0,1307 ha - 119 000,00 zł +23% VAT

8.nr 1070/8 o pow. 0,1097 ha - 98 000,00 zł +23% VAT

- działka nr 1070/3 - sprzedana

- działka nr 1070/4 - sprzedana

- działka nr 1070/9 - sprzedana 

- działka nr 1070/10 - sprzedana

- działka nr 1070/11 - sprzedana 

- działka nr 1068/16 - sprzedana 

- działka nr 1068/17 - sprzedana

- działka nr 1068/18 - sprzedana

- działka nr 1068/19 - sprzedana 

9. nr 1068/29 o pow. 0,0632 ha - 86 000,00 zł +23% VAT - II przetarg nieograniczony 

 

 Dostęp do terenu:

Obsługa komunikacyjna działek od nr 1068/13 do nr 1068/19, nr 108/29 oraz od nr 1070/2 do nr 1070/11 odbywać się będzie jako wpięcia bezpośrednie z drogi publicznej – działki nr 1069 ul. Sudeckiej.

Aktualny MPZP - Tak

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, która została zatwierdzona uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r., przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolami: 

1.      9MN – działki od nr 1068/13 do nr 1068/16

2.      8MN – działki od nr 1068/17 do nr 1068/19 i nr 1068/29

3.      11MN – działki nr 1070/2 i od nr 1070/5 do nr 1070/11

z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakazem lokalizowania baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi; maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od kalenicy dachu, maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% pow. działek;Dostępna Infrastruktura techniczna:

Aktualnie Gmina Miasto Świdnica zrealizowała budowę drogi publicznej ul. Sudeckiej – działki nr 1069 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD/D) bez nawierzchni docelowej, a także zrealizowano budowę niezbędnej infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów  określą  właściwe służby na wniosek i koszt  przyszłego właściciela  nieruchomości, przy czym dla poszczególnych sieci ustala się:

1.      Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A.. Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami będzie wybudowana trafostacja dla obsługi całego osiedla;                           

2.      Podłączenie do sieci gazowej na warunkach wskazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia położonego w ulicy Bystrzyckiej,

3.      Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

4.      Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej nieruchomości staraniem i na koszt Nabywcy w uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Informacje dodatkowe:

1. Nieruchomości wolne od obciążeń,

2. Ze względu na występujące stanowiska archeologiczne sprzedaż przedmiotowych działek została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu. Niewielka część działki nr 1068/13 od strony północnej objęta jest strefą obserwacji archeologicznej na obszarze udokumentowanego stanowiska archeologicznego. Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prace budowlane w tej strefie należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03 lutego 1995 roku część przedmiotowych działek, sklasyfikowanych jako RIIIa, podlega wyłączeniu z  produkcji rolniczej na wniosek i koszt nabywcy tj:

a)          działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha, w tym RIIIa – 0,0042 ha

b)          działka nr 1068/29 o powierzchni 0,0632 ha sklasyfikowana w całości jako RIIIa 

c)              działka nr 1070/7 o powierzchni 0,1307 ha, z czego RIIIa – 0,0555 ha,

d)            działka nr 1070/8 o powierzchni 0,1097 ha, z czego RIIIa – 0,1072 ha

 

4. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami według wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica  w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie  2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę

5.Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

6. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, wznowieniem i stabilizacją granic gruntu nabywanego  pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku kupując działkę od Gminy Miasto Świdnica Nabywca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

 

 

 

TERMINY PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH

 

I. Kolejny przetarg ustny nieograniczony P-8/III/17 na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną tj.:

 

- działka nr 1070/5 o powierzchni 0,1775 ha - 161 000 zł +23% VAT - wadium wynosi 20 000 zł; 

- działka nr 1070/6 o powierzchni 0,1582 ha - 140 000 zł +23% VAT - wadium wynosi 20 000 zł;

- działka nr 1070/7 o powierzchni 0,1307 ha - 119 000 zł +23% VAT - wadium wynosi 20 000 zł; 

- działka nr 1070/8 o powierzchni 0,1097 ha - 98 000 zł +23% VAT - wadium wynosi 15 000 zł. 

 

 

Przetarg Nr P-8/III/17 odbędzie się w dniu 14-03-2017 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00.

 

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 08-03-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje -  http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=qpxg0c1u22.0t2sxt1u21 

 

 

 

II. kolejny przetarg ustny nieograniczony P-9/III/17 na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną tj.:

 

- działki nr 1068/13 o powierzchni 0,1735 ha - 143 500 zł +23% VAT - wadium wynosi 20 000 zł,

- działki nr 1068/14 o powierzchni 0,1752 ha - 143 500 zł +23% VAT  - wadium wynosi 20 000 zł, 

- działki nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha - 150 500 zł +23% VAT - wadium wynosi 20 000 zł, 

- działki nr 1070/2 o powierzchni 0,1633 ha - 147 000 zł +23% VAT - wadium wynosi 20 000 zł. 

 

 

 Przetarg Nr P-9/III/17 odbędzie się w dniu 16-03-2017 r. w sali nr 305

w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00.

 

 

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 10-03-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=7ahawj2c32.vtf82x2c31